Preemraff
Preemraff Bild: Lasse Edwartz

Preemraff måste prövas av regeringen

Miljöbalken har uppenbara brister ur klimatsynpunkt

ANNONS

Svar på Lars-Arne Staxäng och Ann-Sofie Alm 26 september

LÄS MER:Regeringen borde låta domstolarna besluta om Preemraff

Moderata synpunkter framförs på att domstolen istället för regeringen skall avgöra eventuell utbyggnad för Nordens största raffinaderi Preemraff i Lysekil. Staxäng/Alm litar inte på att regeringen med Miljöpartiet kan ta rätt beslut. Motiveringen är att det krävs respekt för vårt demokratiska system.

Det som inte nämns i insändaren är att nuvarande miljölagstiftning (kallad Miljöbalk) är gammal och har inte ändrats på 20 år. Exempelvis finns inte ordet ”klimat” i lagen. Inte heller finns ingångna internationella överenskommelser som Parisavtal med flera inarbetade i lagstiftningen. Den nya klimatlagen har dessutom lagts utanför miljöbalken och har därmed ingen effekt i domstolarnas prövning. Med andra ord har gällande miljölag uppenbara brister. När ärendet kommer upp i domstolen så kan domstolen endast lämna tillstånd efter de regler som finns i Miljöbalken. Det vill säga efter paragrafer som är otidsenliga och inte tar hänsyn till den snabba förändringen av planetens klimat.

ANNONS

Många tror att Sverige har hårdare miljökrav än andra länder. Så är inte fallet. Exempelvis är det samma miljökrav i hela Europa. I och med att Sverige gick med i EU så fick vi i vissa fall strängare regler. Bland annat när det gäller alla utsläpp till luft. Det är således i flera avseenden en myt att en flytt till någon annan del av västvärlden ger högre miljöpåverkan.

Ett omfattande problem med miljölagstiftningen är att domstolar och myndigheter inte tillämpar miljölagstiftningens paragrafer. När det gäller Preemraff så har domstolen aldrig ställt några krav utöver de som Preem själv har ansett tillräckliga. Preem har således själv bestämt vilka utsläppsnivåer som skall gälla. Domstolen har som motiv till de lindriga kraven ansett att utbyggnaden är av ett allt överkuggande allmänt intresse. Således kan man se mellan fingrarna och tillåta betydligt mer än vad lagstiftningen medger. Det har medfört att flera utsläpp såsom exempelvis den enorma facklingen av överskottsgas kan ske helt utan rening.

LÄS MER:Låt Preem bygga ut i Lysekil

Investeringen på 15 miljarder kan ge 150-200 nya jobb. Det är med tanke på investeringens storlek ett försvinnande litet antal. Ett raffinaderi är en helautomatiserad verksamhet som kräver få anställda. Bidraget till kommunens skattekronor blir därmed begränsad. I detta fallet, cirka 10 miljoner kronor per år till Lysekils kommun. Intäkter till kommun och underleverantörer skall dock jämföras med det antal miljoner svenskar som drabbas av klimatförändringarna som orsakas av Preem och dess produkter. De senare kostnaderna överstiger vida de intäkter som man får genom Preemraffs utbyggnad.

ANNONS

Ledande partipolitiker, inte minst på högersidan, måste förstå att användningen av fossila bränslen som bensin och diesel är gammal teknik som samhället bör avveckla så fort som möjligt. De negativa konsekvenserna är betydande både ur klimatsynpunkt som av hälsoskäl.

LÄS MER:Därför säger vi nej till Preemraffs utbyggnad

Det går inte längre att blunda för klimatförändringarna och dess konsekvenser. Om utsläppen fortsätter att öka så kommer större delen av vår planet att bli obeboelig. På land kommer ökenliknande förhållanden att dominera. Havsnivån kommer att stiga 70 meter. Försurningen av haven kommer att slå ut över 90 procent av allt biologiskt liv. Allt detta kommer givetvis att ta några hundra år. Men nu när ”snöbollen” är i rullning så är den omöjlig att stoppa.

Inge Löfgren

Ordförande i Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening