Preems motiv är inte att man vill gå mot en mer klimatvänlig verksamhet, utan man vill få efterfrågan på bunkerolja, en produkt som i dag saknar efterfrågan, skriver Johan Risholm.
Preems motiv är inte att man vill gå mot en mer klimatvänlig verksamhet, utan man vill få efterfrågan på bunkerolja, en produkt som i dag saknar efterfrågan, skriver Johan Risholm. Bild: Niclas Jonasson

Regeringen bör avslå Preemraffs ansökan

Vid en intervju i radion framförde Preemraff att det inte längre finns efterfrågan på bunkerolja. Det är det som är den huvudsakliga anledningen till ansökan om utvidgad verksamhet.

ANNONS

Det är bra att man i dag ställer krav från samhället som gör att denna ”smutsiga ” produkt inte efterfrågas. Preems motiv är alltså inte, så som framförts i debatten, att man vill gå mot en mer klimatvänlig verksamhet. Man vill i stället få efterfrågan på en produkt som i dag saknar efterfrågan. Men bristen på efterfrågan är ju något positivt, inte något som bör åtgärdas.

Vid intervjun framkom vidare att det inte finns några bindande löften från Preemraffs sida. Att man i föreslagna villkor inte bundit sig vid åtgärder. Exempelvis fanns inget bindande om att man skulle producera biobränsle, inte heller om hur mycket.

ANNONS

Det finns i dag inte ens bevis för att det går att producera det biobränsle som man har förhoppningar om. Hela den del som handlar om framställning av biobränsle framstår som ett "lockbete”. Det är ett sätt att föra intresset från den egentliga frågan, vilket är att få hantera större mängder fossil olja och att göra den ekonomiskt attraktiv.

Inblandningen av biobränsle i fossilt bränsle är i dag 10 eller 20 procent. Det räcker såklart inte om man har en ambition att ställa om vårt samhälle till fossilfrihet. Att tala om en storsatsning på biobränsle är att försöka ”slå blå dunster” i ögonen på opinionen. Ett biobränsle ska naturligtvis vara helt fossilfritt för att utgöra ett långsiktigt hållbart alternativ.

I debatten framförs ofta argument kring jobben, hur viktigt det är att värna arbetstillfällena. Preemraff är en stor arbetsplats och sysselsätter dessutom många i stödjande funktioner, som taxi, restauranger, entreprenörer och hantverkare. Men frågan om det utökade tillståndet berör inte befintliga arbetstillfällen. Anläggningen är stor och välfungerande och ett avslag på den aktuella ansökningen äventyrar inte befintliga jobb.

Skulle det då bli en ökning av antalet arbetstillfällen? Ja, troligen – men effekterna är här kraftigt överdrivna. Flertalet utgörs av tillfälliga anläggningsarbeten vid utbyggnaden eller av inpendling/inflyttning vid driftsfasen. Man ökar inte arbetslösheten i Lysekil vid ett avslag av det sökta tillståndet. Inte heller löser man arbetslösheten i Lysekil med att bevilja tillståndet.

ANNONS

Preemraffs ansökan bör alltså i sin nuvarande utformning avslås. Utökningen av verksamheten bör inte tillåtas.

Det vore mycket olyckligt för det långsiktiga arbetet för ett fossilfritt Sverige om regeringen ger tillåtlighet och domstolen därefter meddelar tillstånd.

Skulle det dock meddelas tillstånd bör detta kopplas till betydligt strängare villkor kring framförallt tillverkningen av biobränslen. Bindande villkor, kopplade till tidplaner, kontrollplaner, sanktioner mm måste formuleras. En tidplan måste anges för hur verksamheten kring fossila bränslen på sikt skall kunna fasas ut.

Johan Risholm