Så arbetar Västra Götalandsregionen för att uppnå klimatmålen

Det råder ingen tvekan om att klimatläget är akut och att det är bråttom att ställa om. Vi måste välja, prioritera och ta rätt beslut i de frågor som kommer att påverka framtida generationer.

ANNONS
|

Nu gäller det att ekonomiska satsningar och framtidsvisioner om ett bättre liv genom smartare energi, ekonomi och livsstilsomställningar får ta plats. Grönblå Samverkan verkar ständigt för att Västra Götalandsregionen ska lägga fullt fokus på att nå de uppsatta målen för klimatarbetet.

Västra Götalands län har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige: att länet ska vara fossiloberoende 2030. Regionen driver tillsammans med en rad olika aktörer Klimat 2030 som är ett målmedvetet arbete för omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. Regionen stöder också utvecklingsprojekt och satsningar på klimatsmarta lösningar och innovationer. Hela transportsektorn och industrin måste ställa om samtidigt så att vi tar tillvara synergier mellan sektorer och branscher.

ANNONS

Innovationssystem och forskningsinsatser ska tas tillvara. Småföretag och industriledare, skogsägare och entreprenörer måste gå samman i omfattande insatser för att tillsammans uppnå klimatmålet.

Infrastrukturplaneringen har nu också stärkts med utgångspunkt att nå miljö- och klimatmålen, men det återstår många åtgärder innan vår infrastruktur är ändamålsenlig. På andra klimatpåverkande områden som livsmedelsindustrin gör regionen stora satsningar på lokal produktion och minskat svinn. Därtill kör kollektivtrafiken i länet till 97 procent på fossilfria bränslen.

Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi är nödvändigt för att minska klimatpåverkan och för att företagen ska klara den globala konkurrensen. Bland annat riktar regionen satsningar för kompetensomställning inom industrin som bättre möter framtidens behov av bland annat elektrifiering och digitalisering.

Västra Götalandsregionen har, på initiativ av GrönBlå Samverkan, upprättat en koldioxidbudget som omfattar hela länet. Syftet är att hjälpa länets aktörer att se hur mycket utsläppen måste minska för att Västra Götaland ska kunna bidra till Parisavtalets mål om att hålla nere temperaturhöjningen under två grader.

Ett forskarråd har tillsatts för att följa upp klimatarbetet i länet, och kommer att rekommendera vad som behöver göras ytterligare för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

Ska Västra Götalands klimatmål för 2030 nås, inklusive den minskningstakt som är preciserad i koldioxidbudgeten, behöver utsläppen av växthusgaser under den kvarstående perioden minska kraftfullt. Det kommer att krävas stora insatser. Därför måste de rekommendationer som forskarrådet presenterar tas på största allvar av politiken.

ANNONS

Västsverige har möjligheten att gå i spetsen för en radikal omställning av samhället så att vi kan få fler gröna jobb, ta tillvara ny teknik och skapa livskvalitet för människor i ett samhälle utan klimatovänliga utsläpp.

Johnny Magnusson (M),

gruppledare, Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng (C),

gruppledare, Centerpartiet i Västra Götalandsregionen

Magnus Berntsson (KD),

ordförande, Miljönämnden i Västra Götalandsregionen

Conny Brännberg (KD),

gruppledare, Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Pär Lundqvist (L),

gruppledare, Liberalerna i Västra Götalandsregionen

Ulrika Frick (MP),

gruppledare, Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen

ANNONS