Kleven
Kleven Bild: Lasse Edwartz

Säg nej till fler lägenheter på Kleven

Den genuina miljön på Smögen har förvanskats

ANNONS

Kleven på Smögen har exploaterats under lång tid och fortfarande pågår nybyggnation i området. Flera hundra boende-enheter har byggts på en förhållandevis begränsad yta, vilket gör att området blivit överexploaterat och upplevs som oattraktivt. Trots politisk konsensus om detta före valet ställer sig nu den moderatledda majoriteten i byggnadsnämndens arbetsutskott positiv till ett planbesked för ytterligare 150 bostäder. Den här gången gäller det tidigare Smögen Marins mark, vilken är avsett för småindustri och liknande verksamheter. Så bör det förbli. Flera områden på Smögen har genomgått en förvandling från verksamhet till bostäder och det måste finnas några områden kvar för framtida etableringar där markpriset för produktion och service ligger på en rimlig nivå.

ANNONS

Dessutom har den gamla genuina kulturmiljön i området längs Smögenbryggan förvanskats genom Klevens extrema exploatering och trafiksituationen är redan nu mycket störande. Tyvärr förekommer också smygprivatisering av gemensamma ytor på Kleven som t.ex. bryggpromenader och tillgången till den gamla kära badplatsen ”Pompa”. Alla måste ha möjlighet att promenera längs vattnet och röra sig fritt på klipporna utan att hindras av sofistikerade avstängningar.

Den viktigaste frågan är dock om det behövs fler bostäder på Kleven. Svaret är nej.

Idag finns det ett tjugotal lägenheter till salu och bostadssatsningen vänder sig tveklöst till människor som kan betala flera miljoner för ett fritidsboende. Denna kategori boende är nu väl tillgodosedd och det är ett starkt skäl till att inte ge planbesked för ytterligare byggnation. I de flera hundra bostäder som redan byggts är knappt sextio personer folkbokförda i kommunen.

Vi socialdemokrater slår gärna vakt om syftet med plan- och bygglagen: ”att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.”

Gunnel Berlin och Olle Törnquist

(S)-arbetsgruppen för Plan, Bygg och Miljöfrågor

ANNONS