Samverkan fungerar i socialnämnden i Uddevalla

Vi partier som är majoriteten i socialnämnden upplever att vår samverkan fungerar väl utifrån det samverkansavtal och den politiska plattform som vi kommit överens om.

ANNONS
|

Vi arbetar i enlighet med strategisk plan och budget med respekt för varandra, förvaltningarna, oppositionen och fackliga organisationer. Vi följer kommunens värdegrund Öppenhet, Respekt & Professionalitet (ÖRP).

Som ett resultat av denna samverkan vill vi här redovisa några exempel på beslut som vi i socialnämnden tagit det senaste halvåret. Det är vår ambition att redovisa detta varje halvår för medborgarna.

Heltidsresan innebär att deltidsanställda går mot heltidsanställning. Vi har antagit en modell för hur scheman kan justeras för att på så vis minska sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön, samtidigt som vi kan öka kvalitet och kontinuitet för brukarna. Det är en av de största förändringarna inom vård och omsorg som genomförts i modern tid. Enligt kollektivavtal ska det vara klart 2024. Vi har hanterat en undersökning om effekterna av trygghetsboende som tydligt visar att de boende ser stora positiva effekter av denna boendeform. Trygghet och möjlighet till aktiviteter förbättras i ett trygghetsboende jämfört med att bo själv i en lägenhet, samt att ensamhetsproblematiken minskar. Antal personer i kö till befintliga trygghetsboenden i kommunen visar på ett stort behov av denna boendeform.

ANNONS

Flera uppdrag som nämnden fått har genomförts och kan avrapporteras. Exempelvis arbetet med en struktur för genomförandeplaner så att alla ska kunna få en sådan som sedan kan följas upp. Vidare har vi avrapporterat uppdragen om att påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning, att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället samt skapa fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) och utreda förutsättningar för äldrecentrum då dessa uppdrag är genomförda.

Vi har beställt underlag för ett nytt äldreboende i Ljungskile. För att klara platsbehovet fram tills det nya boendet är klart har vi arbetat med tillbyggnader i de boenden som redan finns. Vi har tagit fram nya och bättre bestämmelser för intraprenad som driftsform. Syftet med en intraprenad är att öka medarbetarnas och brukarnas delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Vi har hanterat en organisationsförändring där lantmäterimyndigheten organiserats under socialnämnden för att bli mer oberoende eftersom nämnden är van vid myndighetsutövning.

Förfrågningsunderlaget för LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänst för att skapa ökad kvalitet har setts över. Förvaltningen har fått i uppdrag att verka för att Uddevalla kommun ska ansluta sig till Mini-Maria, som är en integrerad verksamhet i Fyrbodal för unga med missbruks- och beroendeproblematik. Förvaltningen har även fått uppdraget att tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) etablera en familjecentral i centrum.

ANNONS

Vi har genom kommunfullmäktiges tilläggsbudget fått resurser för ytterligare satsningar så att socialnämnden kan utveckla det förbyggande arbetet. Fokus är barns och ungas psykiska hälsa, den höga droganvändningen samt ensamhetsproblematiken, främst bland äldre. Socialnämnden har god måluppfyllelse och det ekonomiska utfallet för år 2021 blev plus 2 procent. Prognosen för år 2022 ser god ut vilket behövs för att möta framtidens utmaningar. Vi kan konstatera att när samverkan fungerar går socialnämnden mot en positiv utveckling, vilket vår redovisning ovan visar exempel på.

Majoriteten i Uddevallas socialnämnd

Stefan Skoglund (S) ordförande

Henrik Sundström (M) 1e vice ordförande

Katarina Torstensson (L)

Lars Hultberg (C)

Jan-Olof Andersson (S)

Camilla Josefsson (M)

Denisa Botonjic (S)

Eva Tillander (C)

Nora Garbaya Åkare (S)

Christian Bohlin (L)

Margareta Wendel (S)

ANNONS