Tillsammans måste jägare och markägare lösa uppgiften för att få en bättre älgstam men även för att minska riskerna för de tragiska och kostsamma trafikolyckorna, skriver debattörerna.
Tillsammans måste jägare och markägare lösa uppgiften för att få en bättre älgstam men även för att minska riskerna för de tragiska och kostsamma trafikolyckorna, skriver debattörerna. Bild: Paul

Skrämmande olycksstatistik för Uddevalla kommun

Tillsammans måste jägare och markägare lösa uppgiften för att få en bättre älgstam men även för att minska riskerna för de tragiska och kostsamma trafikolyckorna, skriver debattörerna.

ANNONS
LocationUddevalla|

I Sverige har vi tillsammans utarbetat, och riksdagen har beslutat om, en nationell livsmedelsstrategi som skall öka produktionen och självförsörjningsgraden samt öka exporten av mat. Vi har även en nationell skogsstrategi. ”Skogen det gröna guldet skall bidra med jobb, hållbar tillväxt och växande bioekonomi”.

Samtidigt skyddas allt större arealer skog från brukande både genom lag och på frivillig basis. Det innebär att den aktivt brukade arealen måste producera mera. När LRF har sina årliga stämmor säger medlemmarna att bland de största hindren för produktionen inom jord- och skogsbruk är allt större stammar av hjort, vildsvin och älg.

För tio år sedan införde Sverige en ny modell för viltförvaltning. Riksdagen beslutade att markägarna skulle få ett större inflytande över balansen mellan älgstam och foderresurs. Kort sagt hur stor älgstammen skall vara utifrån den aktuella fodertillgången i skogen. Lokala Älgförvaltningsgrupper (ÄFG) med tre medlemmar från jägarsidan och tre från markägarsidan (LRF och Södra) bildades av Länsstyrelsen.

ANNONS

Länsmålsättning för älgstammens kvalité och tolerabla skador inom skogsbruk och trafik beslutas av Länsstyrelsen. ÄFG uppgift är att i samråd med jägare och markägare upprätta 3-åriga skötselplaner för vår lokala älgstam som leder mot uppsatta mål om minskade skador och större och tyngre älgar av god kvalité. Jakten i skogen bedrivs sedan av lokala jaktlag som antingen får en älglicens från länsstyrelsen eller samverkar med andra jaktlag inom ett Älgskötselområde (ÄSO) och då har större frihet att besluta om avskjutningen lokalt inom lagda ramar. Tyvärr har inte det 10-åriga systemet lett till varken mindre skador på jord och skog eller färre trafikolyckor och inte heller till en älgstam av högre kvalité.

Uddevalla kommun ligger ständigt i toppen av älgolycksstatistiken i länet och årligen har vi 30–40 älgolyckor. Länet i medeltal har idag ungefär hälften så många älgolyckor som Uddevalla, källa www.viltolycka.se. Statistiken över hur många som kommer att drabbas av en viltolycka i kommunen är skrämmande läsning.

Älgolyckor är en direkt spegel av hur stor älgstam vi har och sambanden är tydliga i varje län i södra Sverige. I länet bedöms älgstammen de senaste åren ha minskats med 10–20% och älgolyckorna har gått ner i samma grad. Men inte i Uddevalla! Vår slutsats blir därför att Uddevalla behöver minska älgstammen så att älgolyckorna går ner även här. Kanske kan avlysningsjakt, det vill säga större jakttryck där det finns mer vilt, vara ett vettigt alternativ i framtiden?

ANNONS

Lyckas vi med minskning av älgolyckor i kommunen så gynnas även produktionen i jord och skogsbruk. Även älgstammens kvalité gynnas när konkurrensen minskar! Älgjakten blir därmed bra på både kort och lång sikt för alla parter! Tillsammans måste jägare och markägare lösa uppgiften för att få en bättre älgstam men även för att minska riskerna för de tragiska och kostsamma trafikolyckorna!

Lars-Georg Hedlund

Viltansvarig LRF Uddevalla

Torsten Torstensson

Ordförande LRF Uddevalla

ANNONS