Sluta attackera Preemraff – vår arbetsplats!

Cristian Matsson, IF Metall: Förtalskampanjer som fullständigt struntar i jobb och tillväxt - Preem bygger anläggning för omställning till hållbart samhälle

ANNONS

Under de senaste månaderna har vår arbetsplats på Preemraff i Brofjorden attackerats på i många fall osakligt och delvis okunnigt sätt. Nätet vimlar av olika initiativ som uppmanar till stopp för vår verksamhet, nedläggning och nej till utbyggnad.

I stort sett alla som gett sig in i debatten hävdar att Preem med berått mod tänker öka koldioxidutsläppen och därmed mer eller mindre sabotera regeringens och det internationella samfundets ambitioner att ta ansvar för framtiden och klimatet. De få röster som höjts för att förklara ett delvis komplicerat miljöprojekt översköljs av osakliga angrepp.

LÄS MER:Preems vd vilseleder om koldioxiden

Debatten känns igen från 70-talet, då opinionen var stark från delårsboende och andra utomstående mot den tidens arbete för att få till en arbetsplats i en kommun i strukturomvandling från konserv- och stenindustri. Då segrade förnuftet och många av de vulgärargument som då fanns mot ett raffinaderi i Brofjorden har senare kommit på skam. Kan det vara så att historien upprepar sig? Är det inte i själva verket så att Preems ambitioner om att bygga ut raffinaderiet är ett steg på vägen för att lösa stora miljöproblem, och att delta i omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Denna omställning som en bred majoritet av befolkningen och våra medlemmar står bakom. För det är just om detta det handlar, svenska regeringen och EU:s ambitioner att kunna köra fordon och fartyg på mer gröna och miljöanpassade drivmedel för att på så vis minska vår klimatpåverkan.

ANNONS

När vi ser att ett styrelseproffs intervjuas vid sin herrgård på Härnäset, byggd åtskilliga år efter raffinaderiets tillkomst, beskriva vår arbetsplats att tillhöra dåtiden, och att verksamheten måste stoppas. Detta utan en enda kommentar eller följdfråga om bakgrunden till föreslagen utbyggnad, eller det faktum att Preem är den stora investeraren i gröna drivmedel i Sverige, då höjer man onekligen på ögonbrynen. Det är hans och flera andras överklagande som nu beviljats prövningstillstånd i Miljööverdomstolen.

LÄS MER:Vanvettig kapitalistisk klimatkatastrof

Många av de som nu kraftigt protesterar och ifrågasätter nuvarande och eventuellt kommande verksamhet vid Preemraff är delårsboende som i flera fall kommit till Brofjorden och dess omgivningar långt efter det att raffinaderiet byggts. Hur kan man köpa hus i sådana lägen och sedan förtala vår arbetsplats? Andra personer som överklagat har uttalat att man är intresserade av att skåda på stjärnhimlen mörka kvällar, och tycker belysningen på raffinaderiområdet stör vederbörandes möjlighet att se alla stjärnor tydligt och tycker att Preem borde släcka ner. Andra hävdar att det vore bättre att satsa på turism, krukmakeri och en till och med en vikingaby, det skulle ger mer jobb och mer välfärd än vad vår arbetsplats gör idag. Som stolt medarbetare på ett av världens modernaste och miljövänligaste raffinaderi blir man så klart provocerad och samtidigt oerhört bekymrad.

ANNONS

LÄS MER:Vilken instans lyssnar på larmropet?

Kan det i praktiken vara så, att det prövningstillstånd som Mark- och Miljööverdomstolen nu beviljat, och som firas med glada tillrop i sociala medier, innebär så lång handläggningstid att det hotar jobb och investeringar samt försenar Sveriges ambitioner att producera mer miljöanpassade drivmedel, till nackdel för klimat och miljö? Hur många vet att det verkställighetsförbud som nu gäller även inbegriper Preems ansökan om att få ta in gröna förnyelsebara komponenter till raffinaderiet? Något som alla är överens om att det måste ske för lyckas med den klimatomställning som beslutats av Sveriges Riksdag. Ombyggnad av processdelar för detta ändamål är tänkta att göras i höst vid det stora revisionsstoppet.

Att de flesta som överklagat och har sin största del av sin dygnsvila i någon annan kommun med sitt på det torra det har vi förstått, men har de året runt boende i Lysekil och Sotenäs och andra grannkommuner klart för sig att Preems planer på att bygga ut raffinaderiet, förutom positiva miljöeffekter även leder till jobb och tillväxt? Det senare verkar många inte bry sig om. När blev vi så självgoda och struntade i en utbyggnad som leder till flera hundratals nya fasta jobb på en arbetsplats som idag sysselsätter cirka 1 000 personer varje dag? När struntade Bohuslän i flera tusen byggjobb under en treårsperiod med massor av ytterligare jobb för företag i Lysekil och dess grannkommuner?

ANNONS

LÄS MER:Naturskyddsföreningen vill stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil

Faktum är också att den olja som skall omvandlas i ett utbyggt raffinaderi redan finns vid Preemraff i Lysekil. Denna tjockolja säljs idag och används som bränsle i el och värmekraftverk utomlands, samt som drivmedel till fartyg på våra hav, och släpper där ut massor av svavel, koldioxid samt andra föroreningar. FN:s maritima organisation (IMO) har beslutat att höja kraven på denna bunkerolja från och med 2020. Det innebär att raffinaderier runt om världen snabbt måste hitta andra vägar att uppgradera denna produkt. Detta är huvudskälet till Preems ansökan om att få bygga ut raffinaderiet. I den mediala rapporteringen faller detta bort helt. Det handlar helt enkelt om att följa de lagar som finns, rena oljan från miljöskadliga ämnen och tillverka miljöanpassade drivmedel med förnyelsebart innehåll, i ett land med världens strängaste miljölagstiftning, precis så som Sverige beslutat. Vid denna process släpper raffinaderiet ut mer koldioxid, men varför berättar inte de som är emot att i användarledet, när fartygen och fordon drivs med det nya bränslet kommer de att släppa ut mindre koldioxid? En ny anläggning vid raffinaderiet kan i förlängningen även leverera mer fjärrvärme som bidrar till att koldioxid från andra källor som idag producerar värme, till exempel importerade sopor, kan minskas.

ANNONS

LÄS MER:Därför är det bra att Preemraff bygger ut

Koldioxid är väl som alla vet en förutsättning för allt levande på jorden. Men i för stora mängder bidrar den till uppvärmning av jordens medeltemperatur och bidrar till klimatförändringarna som vi alla måste bekämpa. Här är de flesta i västvärlden överens och därför har EU ett utsläppssystem som begränsar utsläppen inom EU. Det är det enda systemet i världen, och i detta system ingår Preem. Vi följer världens strängaste miljölagstiftning och stödjer klimatarbetet.

Preem satsar otroliga resurser och pengar på att bidra till att Sverige skall nå sina högt satta klimatmål. Detta verkar många av de som överklagat, samt många journalister och aktivister fullständigt strunta i. Vinner de som överklagat, och lyckas de stoppa eller kraftigt försena en utbyggnad är risken stor att Preem inte kan genomföra utbyggnaden eller satsa på mer förnyelsebara drivmedel. Då återstår bara att med förlust exportera oljan till något annat land där den raffineras eller eldas upp, kanske till ett land utanför EU, och därmed hos någon som inte har begränsningar i utsläpp vare sig av koldioxid eller andra utsläpp. Det är i många fall länder som styrs av så kallade, klimatförnekare. Blir det bättre i Sverige och Lysekil då, tar vi då vårt ansvar för miljö och jobb? Våra medlemmar och dess familjer bor och verkar också i raffinaderiets närmiljö året om och har fokus på miljön varje dag, inte bara delar av året!

ANNONS

LÄS MER:Förödande för klimatet om vi inte investerar i Preemraff

Att många av de som idag i olika medier driver en kampanj, där lögner och organiserat förtal förekommer mot vår arbetsplats, fullkomligt struntar i jobb och tillväxt, det har vi förstått. Men de borde enligt vår mening bemöda sig att ta reda på bakgrund och fakta om Preems investeringar. Borde inte media ta sin roll i detta spel på större allvar och faktiskt spegla hela saken på ett opartiskt sätt och ifrågasätta många av de osakliga och populistiska uttalanden som kan leda till att hela investeringen i Brofjorden hotas, och i förlängningen även utgör ett hot mot investeringsviljan i svensk industri som helhet.