Är nästa steg att vi måste ha någon form av uppsamlingssystem från betande djurs avföring?
Är nästa steg att vi måste ha någon form av uppsamlingssystem från betande djurs avföring? Bild: Annika Karlbom

Spridning av slam går stick i stäv med mål om giftfri miljö

"Både ledaren och artikeln är enbart skrivna utifrån ett stadsperspektiv"

ANNONS

Replik till artikel 28 februari och ledare 3 mars

I en artikel den 28 februari och en ledare den 2 mars kommenterar Bohusläningen dels regeringens utredningsuppdrag angående slamhanteringen och dels Uddevallas samhällsbyggnadsnämnds beslut att ändra hanteringen av enskilda avlopp och handhavandet av restprodukterna. Både artikeln och ledaren är fyllda av åsikter som är högst tveksamma och felaktiga.

LÄS MER:Slammet är en resurs som måste användas

Hanteringen av enskilda avlopp och slam har varit en ständig källa till irritation på landsbygden, sedan fullmäktige införde ”strategin för enskilda avlopp”, den så kallade Uddevalla-modellen. Det strider mot proportionalitetsprincipen att påtvinga fastighetsägarna en orimlig investering i förhållande till miljönyttan. En enig samhällsbyggnadsnämnd har nu efter sju års enträget motstånd från förvaltningens tjänstemän lyckats ta fram ett förslag till beslut som skall behandlas av fullmäktige inom den närmaste tiden. Bohusläningen har dock lyckats få fram att den politiska majoriteten är oense i frågan.

ANNONS

Att kommunalrådet Uusitalo (MP) tycker att man skall jämföra, och ställa samma krav på, stallgödsel med avföring från människor måste bero på ren okunskap. Är nästa steg att vi måste ha någon form av uppsamlingssystem från betande djurs avföring? Stallgödsel innehåller förutom djurfoder mycket få medicinrester från den, i Sverige, mycket hårt reglerade användningen av till exempel antibiotika medan resterna från enskilda avlopp och reningsverk innehåller hela spektrat av oönskade restprodukter.

LÄS MER:Miljökrav styr fritt teknikval i nya avloppsregler

Reportrarna hänvisar till utredningen ”Hållbar slamutredning” som redan fått omfattade kritik för att den inte följt uppdragsgivarnas, det vill säga regeringens, utredningsdirektiv. Det verkar i artiklarna som att utredningen är odelat positiv till slamspridning. Det är fel då utredningen alternativt även föreslår ett slamspridningsförbud och att en ny riskbedömning genomförs. Det bör påpekas att Svenskt Vatten som ledaren hänvisar till när det gäller Revaq-certifieringen är en förlängd arm, genom medlemsavgifter, av kommunernas reningsverk som idag börjar bli så smått desperata över hur man skall hantera slammet och av, inte minst, ekonomiska skäl gärna vill skicka över problemet på landsbygden och lantbrukarna. Svenskt Vatten försöker nu få till lättnader i reglerna när det gäller Revaq så att det skall bli tillåtet att mer än dubblera innehållet av metaller i slammet som de vill sprida på vår åkermark. Ett kraftigt avstånd från miljömålet om en giftfri miljö.

ANNONS

I artiklarna hänvisas till fosfor-frågan. När det gäller spridning av slam skall man vara medveten om att endast 20 procent av fosforn är växttillgänglig medan 80 procent är otillgänglig för växtligheten. För kväve är endast 3 – 8 procent tillgängligt. Den agrara nyttan är näst intill obefintlig. Slamspridning leder däremot till ökad klimatpåverkan, ökad risk för övergödning och tillförsel av föroreningar.

I Uddevalla kommun och övriga Sverige framhåller vi vikten av att använda oss av ekologiskt framställt livsmedel och en giftfri miljö. Det är viktigt att påpeka för både politiker och konsumenter att spridning av slam går stick i stäv med detta önskemål.

LÄS MER:Vi ska inte medverka till att landsbygden blir en soptipp

I både ledaren och artikeln framställs det som att om vi bara får ett regeringstillstånd för spridning av slam, vilket det är certifierat eller inte, så är problemen lösta. Reportrarna nämner över huvud taget inte att det skall finnas en mottagare av produkten och att denna mottagare, det vill säga landsbygd och lantbrukare till överhängande del ställer sig avvisande till slamspridning. Är det månne meningen att slammet skall spridas med tvång? Både ledaren och artikeln är enbart skrivna utifrån ett stadsperspektiv och att landsbygden med öppna armar skall ta emot soporna. Det är inte troligt att så är fallet.

ANNONS

Torsten Torstensson

Ordförande LRFs kommungrupp Uddevalla

Ledamot av Kommunfullmäktige Uddevalla (C)

LÄS MER:Välkommen vändning i avloppspolitiken

LÄS MER:Det måste bli slut med onödiga tvingande avloppsbeslut