Kan påverka miljön. Stenbrottet i Ävja.
Kan påverka miljön. Stenbrottet i Ävja. Bild: Lasse Edwartz

Stenbrottet kan hota vattnet

Utred risken för att verksamheten vid Ävja stenbrott kan komma att skada vattentäkten Tåsteröds stora vatten.

ANNONS

Dricksvatten med god kvalitet har länge varit en självklarhet i Sverige. På grund av klimatförändringar ökar vår sårbarhet både vad gäller vattenkvaliteten och mängden tillgängligt vatten. Torkan, som vi har upplevt den här sommaren, leder till låga vattennivåer i sjöar och vattendrag, med brist på vatten som följd. Skyfall och översvämningar gör att föroreningar lättare och snabbare når våra vattentäkter. Allt liv är beroende av vatten! Hur vi hanterar våra vattentillgångar behöver få mer uppmärksamhet och det är viktigt att vi arbetar gemensamt för att långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen.

LÄS MER:Stoppa expansionen av stenbrottet

Vattentäkten Tåsteröds stora vatten står i princip för hela vattenförsörjningen i Sotenäs samt i Gerlesborg i Tanums kommun. Någon reservvattenförsörjning finns inte. Vattentäkten bedöms som mycket sårbar och en förorening skulle få stora konsekvenser redan idag. I ett framtida scenario med fortsatt extremvarma somrar skulle effekterna vara ännu större.

ANNONS

Riskerna för vattentäkten är många, bland annat den tunga lastbilstrafiken, och Sotenäs kommun skriver i sin översiktsplan att tung trafik bör undvikas så långt som möjligt. En risk är exploaterande verksamheter, till exempel Ävja stenbrott som bland annat kommer att leda till en mycket stor ökning av den tunga trafiken med ökad risk för trafikolyckor. Dessa kan leda till att vattentäkten förorenas av diesel som läcker ur tankarna.

Rent vatten ingår i FN:s globala mål nr 6: En hållbar förvaltning av och tillgången till vatten måste säkerställas. Detta framhålls även i svensk lag som betonar vikten av hållbar utveckling och att nuvarande och kommande generationer har och får en hälsosam och god miljö.

Planerna på att expandera verksamheten vid Ävja stenbrott är ett hot mot vattentäkten. Om vattentäkten skulle bli obrukbar blir konsekvenserna stora och kostnaden för Västvatten och Sotenäs vatten AB hög. Det är inte troligt att ägarna av Ävja stenbrott är villiga att ta ansvar för kostnaderna om vattentäkten skadas. De som kommer att påverkas om det inte går att använda vattnet i Tåsteröds stora vatten är invånarna i kommunen samt de som använder kommunalt vatten i Gerlesborg i Tanums kommun.

För att bedöma risken som stenbrottet för med sig är det viktigt att känna till hur föroreningar transporteras med vattenflöden från brottet och hur snabbt transporten sker. Därför måste det göras en noggrann utredning om hur vattnet beter sig i området. Myndigheten Naturvårdsverket rekommenderar att det görs en fördjupad utredning om vattentäkten har högt skyddsvärde. Den kunskapen kan sedan ligga till grund för föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Vi befarar att utredningen av förhållandena kring Tåsteröds stora vatten är bristfällig.

ANNONS

Därför ber vi nu Västvatten och Sotenäs Vatten AB, som är ansvarig för vattentäkten, att tillse att en fördjupad utredning enligt Naturvårdsverkets rekommendationer utförs så att bedömningen av risken för vattentäkten vilar på en säker grund. Vi ber också att det utreds vilken risk den ökade tunga lastbilstrafiken kommer att utgöra och om det överhuvudtaget är möjligt för räddningstjänsten att sätta igång en räddningsaktion i tid om en trafikolycka med utsläpp av diesel sker. Vi ber vidare att Västvatten och Sotenäs kommun utreder vad följderna blir vid en skada på vattentäkten och vad kostnaden blir för kommuninvånarna.

Paula Oksanen

ordförande, Hogslätts vänboende, Gerlesborg i Tanums kommun

Eva Dal

Scenstudion, Gerlesborg i Tanums kommun

Tina Ehn

Miljöpartiet de gröna i Sotenäs kommun

Boel Lanne

ordförande, Naturskyddsföreningen i Bohuslän