”När vi blir gamla blir vi sjuka” är ett påstående som tyvärr generellt äger sin riktighet, uttrycker debattören.
”När vi blir gamla blir vi sjuka” är ett påstående som tyvärr generellt äger sin riktighet, uttrycker debattören. Bild: ERIK G SVENSSON

Sveriges befolkning blir allt äldre och mest ökar 80+

”När vi blir gamla blir vi sjuka” är ett påstående som tyvärr generellt äger sin riktighet, uttrycker debattören.

ANNONS

Sveriges befolkning blir allt äldre och allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och denna åldersgrupp beräknas komma att öka med mer än 50 procent de kommande tio åren. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är detta synnerligen oroande eftersom de äldre sjuka i allmänhet och de multisjuka i synnerhet, trots att de bara utgör mindre än 20 procent av patienterna, förbrukar cirka 80 procent av vårdens samlade resurser. Vi Sverigedemokrater uppmärksammade tidigt vad som väntar och därför motionerade undertecknad redan 2019 om möjligheten att införa ett nytt vårdval, nämligen geriatrik, vilket är läran om åldrandets sjukdomar.

ANNONS

Ett vårdval innebär att patienter ska ges möjlighet att kunna välja mellan konkurrerande offentliga och privata vårdgivare. Detta i syfte att försöka utöka, bredda, utveckla och skapa alternativ vård till en växande och mycket både krävande och utsatt patientgrupp. Något som dessutom skulle kunna bidra till en både önskvärd och nödvändig avlastning av vår primärvård och våra akutmottagningar. Trots att problembilden är allmänt känd valde övriga partier ändå att, mot bättre vetande, rösta ner förslaget om ett geriatriskt vårdval. Detta sannolikt enbart på grund av motionärens partitillhörighet.

”När vi blir gamla blir vi sjuka” är ett påstående som tyvärr generellt äger sin riktighet. Detta då äldre mycket oftare drabbas av sjukdomar i flera organsystem och kommer så småningom att hamna i kategorin multisjuka äldre. Dessa patienter blir idag alltför ofta utsatta för en vård som kan sammanfattas med att - hitta felet - fixa - skicka hem.

Specialiserad geriatrisk vård visar på 25 procent större överlevnad, högre livskvalitet och betydligt större chans att klara sig hemma efter utskrivning. Trots detta är antalet geriatriska vårdplatser i regionen försumbart och även tillgången till geriatriker. Merparten av de multisjuka äldre vårdas därför inom andra specialiteter, där man varken har kompetens eller intresse av denna patientkategori.

ANNONS

Dessutom skickas de alltför ofta mellan många olika specialister som åtgärdar en sjukdom - men glömmer, eller inte har resurser, att se till nämnda helhet. Inte heller vilka utredningar och behandlingar som kan komma hela patientens livssituation till störst nytta - inte bara fokus på ett organ eller en sjukdom.

Vi Sverigedemokrater har sedan länge energiskt drivit frågan om inrättande av specialiserade äldrevårdsmottagningar - och det kommer vi fortsätta att göra. Nu dessutom med utökat krav på fler klart definierade geriatriska vårdplatser i alla sjukvårdsområden och inrättande av ett regionalt geriatriskt centrum för att både påskynda och kvalitetssäkra processen.

Fler konkreta, direktriktade förslag i ämnet lär komma från mig därför att jag inte bara vill, utan också med alla medel måste försöka tillförsäkra våra äldre den goda vård de inte bara behöver utan också förtjänar.

Rose-Marie Antonsson (SD)

ledamot regionfullmäktige gruppledare norra hälso- och sjukvårdsnämnden

ANNONS