Lysekilsbanan Hallinden hållplats järnväg räls
Lysekilsbanan Hallinden hållplats järnväg räls Bild: Karl af Geijerstam

Trafikverket har fel om Lysekilsbanan

Myndigheten tar ingen hänsyn till kritiska synpunkter

ANNONS

Till regeringen, statsminister Stefan Löfven, angående Lysekilsbanan:

Lysekilsbanan är en 35 kilometer lång elektrifierad järnväg mellan Lysekil och Munkedal längs norra Bohusbanan. Trafikverket har inte uppgraderat järnvägens banstandard. Sedan 2010 bedrivs ingen regelbunden trafik på banan.

Inför beslutet att upphöra med underhållet av Lysekilsbanan informerades Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunförbund, Lysekils och Munkedals kommun, Försvarsmakten och Västsvenska Handelskammaren: ”Förslaget innebär att växel 52 vid Smedberg klovas och att underhållet upphör på övriga spår och växlar inom Lysekilsbanan.”

Tillfrågade remissinstanser påpekade att det var Trafikverkets bristande uppgradering av banstandarden som orsakade att tågens hastighet sänktes, vilket medförde förlängda restider, färre resande och allt mindre godstransporter (Moment 22).

ANNONS

Krav på grundligare utredning med hänsyn till godshantering i länet och den riksintressanta hamnen i Lysekils hamn efterfrågades. Konsekvenserna för näringslivet och uppställda klimatmål saknades. Genomgående krävdes en upprustning av järnvägen.

Trafikverket bemöter inte framförda synpunkter utan demonstrerar sin maktposition: ”Då trafiken är av obetydlig omfattning kan Trafikverket så som infrastrukturförvaltare för järnvägsnät som tillhör staten enligt 6 kap 4§ järnvägsförordningen (2004:526) ta beslut gällande upphörande av underhåll.”

”Inga yttrande har inkommit varken under intern- eller vid externremissens samrådstid som leder till en omprövning”.

Beslutet blev att underhållet upphörde i december 2018.

En fristående konsultfirma har analyserat underlaget för beslutet att upphöra med underhållet Lysekilsbanan. Slutsats: ”Trafikverket har inte kunnat visa på sakliga skäl att hemställa till styrelsen att underhållet på bandel 623 skall upphöra”

När väl beslutet fattats är det inte bara en växel som klovas utan signaler och utrustning har monterats ner och järnvägsbommar sågats av!

Vad är din kommentar till att Trafikverket nonchalerat remissinstansernas grannlaga arbete, skadat statens egendom och därmed fördyrat en återupptagen trafik på banan?

Mats Fägerquist