Lysekilsbanan år 1933, då det fortfarande gick både gods- och persontrafik på Lysekilsbanan.
Lysekilsbanan år 1933, då det fortfarande gick både gods- och persontrafik på Lysekilsbanan. Bild: Selma Sahlberg

Upprustad Lysekilsbana kostar bara en halv miljard kronor

En resa Lysekil – Göteborg skulle ta drygt en och en halv timme

ANNONS

Replik till Ronald Rombrant 6 november

LÄS MER:Därför är det bäst om Trafikverket lägger ned Lysekilsbanan

Det är av flera skäl högst rimligt och av vikt, Ronald Rombrant, att ta med Lysekilsbanan i diskussionen om ett dubbelspår mellan Uddevalla och Göteborg.

En resa Lysekil – Göteborg skulle ta drygt en och en halv timme via en upprustad Lysekilsbana och ett dubbelspår till Göteborg. Tåget är framme före bussen. Återupptagen trafik på Lysekilsbanan skulle också ge orterna Lysekil, Brastad, Hallinden och Munkedal en järnvägsförbindelse och gynna nyinvesteringar. Nya slussar skall byggas i Göta älv och Sjöfartsverket planerar flera kustnära farleder för att öka sjötransporterna. En av rutterna går från Lysekils hamn till Karlstad och andra hamnar i Vänern och Lysekilsbanan ingår som en självklar del.

ANNONS

LÄS MER:Oppositionen sågar planerna på utredning om Lysekilsbanan

Du vill inte satsa en enda krona på Lysekilsbanan och förespråkar rivning men med reservationen att senare arbeta för att Trafikverket skall anlägga en ny järnväg om det behövs! (Lysekilspartiets reservation 2017-09-06)

En sådan nyinvestering med en järnväg som tillåter 80-100 kilometer per timme kostar totalt 2,1 miljarder. Om dagens Lysekilsbana rustas upp till motsvarande standard blir kostnaden med förstärkt banvall och kringutrustning 525 miljoner. Där ingår en förbättring av bärigheten mellan Smedberg och Häggvall. Lysekils kommun är alltså idag ägare av en elektrifierad järnväg som kan värderas till 1,6 miljarder!

Trafikverkets beslut att upphöra med underhållet av Lysekilsbanan 2018 kritiseras av samtliga remissinstanser. Hur kan du avfärda de kritiska synpunkterna som enbart läpparnas bekännelse?

• Enligt Länsstyrelsen är Lysekils hamn unik med sin tillgänglighet och sitt djup. Lysekilsbanan kan ha betydelse för att uppnå miljökvalitetsmålen.

• Västra Götalandsregionen önskar utveckla den regionala tågtrafiken i hela länet och tredubbla tågresandet. De regionala järnvägarna anses ha stor betydelse för att knyta ihop regionens olika delar på ett hållbart sätt. Regionen har ansökt om att få trafikera Lysekilsbanan men nekats av Trafikverket.

• Försvarsmakten kräver en mer omfattande utredning.

• Lysekils kommun befarar att beslutet att upphöra med underhållet kan stå i strid med såväl nationella som regionala mål och förordar att banan rustas upp.

ANNONS

• Munkedals kommun kommenterar att i detaljplanen för Logistikcentrum vid Gläborg finns anslutning till Lysekilsbanan redovisad som en transportmöjlighet.

• Fyrbodals kommunförbund kräver en åtgärdsvalstudie.

• Västsvenska Handelskammaren ”anser att underhållet av Lysekilsbanan inte bör upphöra utan att det framtida transportbehovet undersöks och kartläggs närmare. Lysekilsbanan har potentialen att utgöra en betydande länk i framtidens transportsystem”.

I din artikel påstår du att ingen önskat trafikera Lysekilsbanan på nytt.

Detta är lögn.

Du vet att flera företag önskat transportera gods på Lysekilsbanan, senaste ett företag som via Lysekils hamn vill transportera ett betydande tonnage på Lysekilsbanan. Hamnchefen och Göran Sandström diskuterade detta i våras med Jörgen Ryding på Trafikverket i Göteborg.

LÄS MER:Därför drar vi in underhållet av Lysekilsbanan

Att Hallinden Terminal AB redan 2012 ansökt om att få frakta virke på banan är välkänt.

Lysekilspartiet planerar byggnationer i Södra Hamnen och på spårområdet vid stationen. Vad skulle det kosta för kommunen att sanera området? Vilket bolag försäkrar fastigheter som ligger bara en och en halv meter ovan havsnivån?

Hur förklarar Lysekilspartiet att man av miljöskäl måste lägga ner en elektrifierad järnväg för att ordna en cykelbana?

Vi står inför en omställning av samhället som är nödvändig av både ekologiska och ekonomiska skäl - en förutsättning för kommande generationers framtid. Vi behöver se en upprustad Lysekilsbana som den viktiga del den är i detta scenario.

ANNONS

Var du i parken i maj, när Sofia Axelsson, Samuel Hall och andra skolelever demonstrerade för att rädda klimatet?

Det är hoppfullt att tänka på vad Sofia Axelsson sa: ”Varje ungdom måste värna sin framtid och lägga sin röst på det parti som vill göra mest för att leva upp till Parisavtalet.

Mats Fägerquist

LÄS MER:Slutet för Lysekilsbanan?