Upprustning av Lysekilsbanan frigör pengar för investeringar

Lysekils hamn är lättillgänglig för angörande fartyg, uttrycker skribenten.

ANNONS
|

Mellan Lysekil och Smedberg i Munkedals kommun går Lysekilsbanan, en järnväg som i Munkedal ansluter till Bohusbanan och det västsvenska järnvägsnätet. Lysekils hamn är lättillgänglig för angörande fartyg. Hamnen har tio meters djup vid kaj och är utrustad med industrispår. Enligt Sjöfartsverket kan Lysekil bli en av möjliga hamnar för den framtida kustsjöfarten.

Nu behandlas i Västra Götalandsregionen Trafikverkets åtgärder för att avhjälpa problem på väg 161, en väg som förbinder Lysekil med Uddevalla. De viktigaste problemen är att vägen upplevs som osäker då det saknas såväl gång- och cykelvägar som säkra passager över vägen. Tillgängligheten till flera busshållplatser är också dålig och resenärerna får gå längs vägkanten. Trots de begränsade problemen lutar Trafikverket åt att investera i en helt ny väg för biltrafik med hastigheten 100 km/timme. Enligt Trafikverkets beräkningar kan det bli en kostnad på drygt en miljard (1090 miljoner).

ANNONS

Om väg 161 istället avlastas från en del av den tunga lastbilstrafiken genom att gods överförs från väg till järnväg blir förutsättningarna annorlunda. Mindre kostsamma åtgärder kan då räcka för att lösa problemen på väg 161. Kostnaden för att lösa vägproblemen skulle halveras och därigenom skulle medel finnas för andra satsningar. Trafikverket har beskrivit hur Lysekilsbanan kan få en god standard för godstrafik genom en upprustning för 60 miljoner. Den investeringen förhindrar inte utan tvärtom - gör andra infrastruktursatsningar möjliga.

Förespråkarna för en helt ny väg 161 har ett regionalt motiv - väg 161 ska bli ett regionalt transportstråk. Men det är få regioner i landet som har så unika möjligheter som Västra Götaland. Här kan man satsa på ett hållbart transportstråk där såväl väg, järnväg som kustsjöfart ingår.

Flera samhällsekonomiskt lönsamma transporter har presenterats för Trafikverkets enhetschef för döva öron. Bohusläningens artikel den 7 juni om Lysekilsbanan ger oss förklaringen. Enhetschefen har ”ansvar för avveckling av järnväg”. Under perioden 2013 – 2022 har Trafikverket upphört med underhållet för 34 och beslutat att riva 25 järnvägssträckor. I Europa värderas järnvägen högre än i Sverige och i januari 2021 inleddes det europeiska järnvägsåret. Europeiska kommissionen lyfter fram fördelarna med järnväg som ett miljömässigt hållbart, energieffektivt och säkert transportmedel. Tyska Deutsche Bahn ska återuppta trafiken på tjugofyra mil järnväg som tidigare inte varit i bruk.

ANNONS

Mats Fägerquist

ANNONS