Utjämningen räddar vår ekonomi

Kommunalekonomisk utjämning innebär likvärdig service oberoende av kommuninnevånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

ANNONS

Utjämningen kan ske genom att staten och ett fåtal kommuner med hög skattekraft fördelar ut 80–90 miljarder kronor årligen till de kommuner som har lägre skattekraft. Hit hör Uddevalla kommun.

Vad gäller kostnadssidan så får kommuner och landsting med en ogynnsam kostnadsstruktur bidrag från staten. Uddevalla kommun fick under år 2016 statsbidrag och utjämningsbidrag med 684 miljoner kronor. Under år 2017 höjdes bidragsbeloppen till 754 miljoner kronor.

Det finns även ett utjämningssystem för LSS-kostnader (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Enligt detta system, som har samma princip som det ordinarie kostnadsutjämningssystemet, kommer de kommuner som har kostnader för verksamhet enligt LSS som överstiger genomsnittet i riket att få utjämningsbidrag från staten. Uddevalla kommun får bidrag från detta system.

ANNONS

Det talas om att Uddevalla kommun måste spara 205 miljoner kronor under de tre kommande åren genom nedskärningar och effektivisering av verksamheten. Även skattehöjningar har nämnts.

Staten, via kommunalekonomisk utjämning, kommer sannolikt att se till att kommunen kan ge innevånarna den likvärdiga servicenivå som utjämningsystemet syftar till, utan att kommunen behöver ta till några drastiska åtgärder.

När det gäller skattehöjningar vill jag hänvisa till rapporten ”Kommunalråd utan ansvar” från Tankesmedjan Timbro. I rapporten konstateras att en kommun som ökar sina skatteintäkter bara får behålla fem procent av pengarna – resten fördelas om i det kommunala utjämningssystemet. Om en kommun däremot får minskade skatteintäkter ger utjämningssystemet kompensation med upp till 95 procent av intäktsbortfallet.

Gordon Pettersson