En fråga som ställts i det sammanhanget är om höghastighetsbanan inte i huvudsak skulle kunna följa nuvarande Bohusbanans sträckning.
En fråga som ställts i det sammanhanget är om höghastighetsbanan inte i huvudsak skulle kunna följa nuvarande Bohusbanans sträckning. Bild: Lasse Edwartz

Utred annan sträckning för höghastighetsbanan

När motorvägen byggdes genom Bohuslän gjordes en överenskommelse om att Älvsborg skulle få järnvägen med dubbelspår till Norge. Motorvägen byggdes och sen hände ingenting, förutom att Trollhättan fick dubbelspår till Göteborg som kompensation för nedläggningen av Saab.

ANNONS

Ingen dubbelspårig järnväg till Norge syns till. I Bohuslän tröskar pendlingen mellan Uddevalla och Göteborg på i dubbelt så lång tid som mellan Trollhättan och Göteborg.

För att inte tala om Norra Bohuslän, där Trafikverket beslutat om nedläggning av Lysekilsbanan om inte någon vill trafikera den, och om slopat riksintresse för norra Bohusbanan.

Att det nu finns långt gångna planer på en privat finansierad, av kommunerna i Bohuslän initierad, höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg, är därför något som Västra Götalands i frågan alltför oengagerade politiker måste ta på sig en stor del av ansvaret för.

Men självklart är det i första hand riksdagspolitikerna som måste se till att mer pengar anslås till järnvägen så att viktigt underhåll, upprustningar och nyinvesteringar kan göras.

ANNONS

Hittills har alla kommuner i Bohuslän, utom Tanum, sagt ett klart ja till banan. Nu sviktar emellertid stödet även i Munkedals kommun. Det finns två huvudskäl till motståndet. Man ser projektet som oseriöst eller man ser inte nyttan med höghastighetsbanan i förhållande till de olägenheter ett nytt järnvägsstråk kan innebära.

Med bra argumentation och god information bör båda dessa invändningar gå att övervinna. Men det krävs en annan och bättre process för att det ska bli verklighet.

Jag var aktiv i politiken när motorvägen skulle dras genom Bohuslän och har bara positiva minnen från Vägverkets planering för den nya trafikleden. Det var också expertis man från kommunalt håll hade att göra med på Vägverket. Expertis som tog vara på och lyssnade på vad som framfördes från kommunerna och föreslog ibland geniala lösningar på lokala frågeställningar.

Tyvärr saknar jag och säkert fler den expertisen i det här projektet. Man följde då också en väl inarbetat mall för planprocessen, anpassad för lagstiftningen, för den här typen av projekt.

Det finns en brådska i ställningstagandet när det gäller banans sträckning som gjort att en diskussion om olika alternativa dragningar i princip varit obefintlig.

Nu finns ett stort motstånd bland företrädare för landsbygden som oroas av projektets inverkan på boende och brukandet av jorden där.

ANNONS

En fråga som ställts i det sammanhanget är om höghastighetsbanan inte i huvudsak skulle kunna följa nuvarande Bohusbanans sträckning. Banan är faktiskt väldigt rak norr om Uddevalla, och höghastighetsbanan skulle då kunna gå in i Munkedal norrifrån den vägen. Kanske med en ny sträckning med station exempelvis i anslutning till Örekils industriområde och en fortsatt sträckning på östra sidan Vadholmen. Att följa Bohusbanan känns som en bra idé även för sträckan mellan Munkedal och Uddevalla.

Jag tycker att vi måste ha höghastighetsbana mellan Oslo och Hamburg och vi måste ha bättre järnvägsförbindelser i och genom Bohuslän.

I dag är det bara Skagerrakkorridoren som presenterar en lösning på de här utmaningarna, men om det ska bli verklighet tror jag att projektet måste lugna ned tempot, bredda diskussionen och tillåta att fler alternativa sträckningar lyfts fram.

Göran Nyberg(L)

Munkedal