Satsa på lokala och miljövänliga alternativ på landsbygden i stället för storskaliga VA-lösningar, menar Tom Hagström i Munkedal med flera. Bilden visar när bygget av VA-ledningen till Gårvik sattes igång i juni 2018.
Satsa på lokala och miljövänliga alternativ på landsbygden i stället för storskaliga VA-lösningar, menar Tom Hagström i Munkedal med flera. Bilden visar när bygget av VA-ledningen till Gårvik sattes igång i juni 2018. Bild: Ingvar Spetsmark

VA-branschen sänker miljö- och klimatarbetet

För närvarande pågår eller planeras en rad VA-projekt i landet. Med tanke på verksamhetens påverkan på klimat och miljö är det mycket anmärkningsvärt att sektorn ännu inte tagit fram en färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. En rad tunga industri-, transport- och industrinära branscher har gjort sin hemläxa, men inte VA-industrin.

ANNONS

Med tanke på att samhället 2045 ska vara klimatneutralt har ett av våra mest centrala samhällsområden, vatten och avloppsförsörjningen, ännu inte bekänt färg. En samhällsinvestering i storleksordningen 700–900 miljarder, som visar sig inte leverera, varken socialt, ekonomiskt eller ekologiskt.

I Köpings kommun, lokaliserat så långt västerut i Mälaren man kan komma, planeras för ett omfattande VA-projekt. Problemet för kommunen är att de boende och fritidshusboende inte vill ha en omfattande utbyggnad eftersom man redan har godkända, hållbara lösningar. Ett annat är ett fritidshusområde i Bohuslän, Gårvik i Munkedals kommun, där man  på helt felaktiga och dyra grunder kommer att bygga ut det kommunala systemet, trots att alla fastigheter har godkända system av olika slag.

ANNONS

Vissa  kommuner har också ibland underkänt lokala lösningar trots att kvalificerade forskare och konsulter visat att de fungerar alldeles utmärkt med olika typer av markbäddar Efter lokal VA-avskiljning och naturlig infiltration är vattnet tjänligt som dricksvatten.

Hur kan det vara möjligt att ett storskaligt tekniskt avancerat system övertrumfas av små lokala VA-lösningar? Jo genom att de är decentraliserade och därmed utspridda på stora ytor som lokalt tar hand om näringsämnen och de få gifter som kommer ut via våra toaletter. Det visar sig att en stor del ämnen, gifter, medicin rester med mera passerar våra kommunala reningsverk helt orenat.

Bajsvattenskandalen i Köpenhamn har en motsvarighet på den svenska sidan Öresund. Tyvärr verkar varken våra rikspolitiker eller lokalpolitiker ha kunskaper om att så är fallet. Räknar man samman vad VA system  producerar i form av växthusgaser för all rörläggning, grävning, sprängning, all materialanvändning och allt slam som läggs på våra åkrar och ämnen som genererar alger och döda bottnar är det lätt att häpna.

Det positiva är att det finns alternativa VA-lösningar i Köping, men också för resten av Sverige. I Sveriges mest miljöprofilerade kommun, Helsingborg, har man till och med börjat med separerade och växtnäringsproducerande VA-lösningar för en helt ny stadsdel.

ANNONS

För landsbygden finns flera alternativ där det mest radikala systemen varken använder vatten eller avlopp. Här produceras den bästa växtnäringen och jord för eget eller lokalt bruk. Kostnaden, och därmed möjligheten för alla att behålla sina stugor och fritidshus, är så låga att alla har råd. Ett bra exempel är Solvarms hus i Vänersborg, som visar på ett total ekologiskt hållbarhetstänk. Dock används inte här ett av de helt enkla slutna system som beskrevs ovan. .

Vi måste sluta att bygga ut de stora kommunala, storskaliga VA-lösningarna, som är både miljö- och klimatvidriga lösningar. Löser vi inte detta akuta problem kommer vi inte heller lösa våra miljö- och klimatmål.

Anders Segerberg

civilingenjör, Köping

Ulf Svensson

civilekonom, Stockholm

Tom Hagström

styrelseledamot

Va-I-Tiden Munkedal