”Vi kommer hantera att vi är kvar i en del gamla skolor tills de nya står färdiga och i vissa fall kommer det fortfarande bli trångt men de ska utgöra undantag så långt det är möjligt.”
”Vi kommer hantera att vi är kvar i en del gamla skolor tills de nya står färdiga och i vissa fall kommer det fortfarande bli trångt men de ska utgöra undantag så långt det är möjligt.” Bild: Edvin Bergström

Våra skolor ska utnyttjas så effektivt som möjligt

Under flera års tid har lokalförsörjningen inom Barn och utbildning varit en ständigt återkommande problematik med trångboddhet på våra skolor och förskolor, senare år har främst grundskolans situation varit akut.

ANNONS

En ineffektiv lokalförsörjningsprocess har varit en del av orsaken till otrygghet och möjlighet till studiero. Det gjordes ett omtag 2019 för att förändra situationen, vi planerade för upprustningar av befintliga skolor parallellt med projektering av nya. Resultat tar tid men det börjar redan nu hända saker i vår kommun.

LÄS MER:Stora förändringar väntar skolelever i Uddevalla

Ljungskileskolan är vårt största projekt och i centrala Uddevalla har vi kommit framåt med sista fasen av Ramnerödsskolan, förstudier för Äsperödsskolan samt Herrestadsskolan. Utöver detta har det färdigställts ett antal förskolor inom kommunen och en del är under pågående projektering. Vi har även ett utökat samarbete mellan gymnasiet och vuxenutbildningen, där nu Margretegärde går över till Vuxenutbildningen och därmed skapas en närhet till de omkringliggande gymnasieskolorna.

ANNONS

Det är dock inte bara lokalförsörjningsprocessen som varit viktig, utan det systematiska kvalitetsarbetet som startas upp under mandatperioden, där nämnden kan se resultat och följa måluppfyllelse mer kontinuerligt, har varit avgörande för de strategiska beslut som fattats för att förbättra trygghet, studiero och fullföljda studier.

Nämnden gav förvaltningen ett uppdrag i december 2019 att titta över hur den färdigbyggda Ramnerödsskolan skulle kunna utnyttjas bäst, och även ta med möjligheten att använda Margretegärdeskolan, som vi ”fått tillgänglig”. Efter 16 månaders arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi kommit fram till en lösning som utmynnar i att vi utnyttjar de lokaler vi har till förfogande i dag på ett så effektivt sätt som möjligt. Målet är att alla skolor ska ges likvärdiga förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet resultatinriktat och trygghetsskapande. Vi kommer hantera att vi är kvar i en del gamla skolor tills de nya står färdiga och i vissa fall kommer det fortfarande bli trångt men de ska utgöra undantag så långt det är möjligt.

LÄS MER:Miljögifter hittade vid skola – bygget försenas ett halvår

Under arbetets gång med grundskolestrategin så har även de grundskolor med blandade stadier hanterats och vi får nu uppdelat stadier som låg-, mellan- och högstadier. Detta förenklar undervisningen och eleverna hänger ihop under längre tid än att behöva byta skola under grundskoletiden. Vi i majoriteten är mycket nöjda med förvaltningens arbete och ser fram emot att grundfundamentet för en bra och trygg skola härmed har lagts.

ANNONS

Roger Ekeroos (M)

Camilla Johansson (C)

Sonny Persson (S)

Claes Dahlgren (L)

Majoritetsgruppen i barn- och utbildningsnämnden