Verkar inte finnas något formellt beslut för rivningen?

Rivningen utreds därför av miljöåklagare som misstänkt miljöbrott, menar debattörer.

ANNONS
|

Sommaren 2021 revs Äsperödsdammen i Bäveån. Det skedde av allt att döma på initiativ av tjänstemän inom Uddevalla kommun och dammens ägare Uddevalla Kraft AB. Något formellt beslut verkar inte finnas. Rivningen utreds därför av miljöåklagare som misstänkt miljöbrott. Rivningen skedde utan att frågan först diskuterats i vattenrådet för Bäveån. Rådet hade trots flera påstötningar inte sammankallats på över ett år.

Vattenråden är till för att olika intressen ska kunna samråda i vattenfrågor. Både miljöbalken och vattendirektivet förutsätter att samråd sker och att förändringar genomförs i samverkan med de som berörs.

Uddevalla Kraft har hävdat att”…rivningen kunde genomföras utan tillstånd” och lägger sedan till att ”tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena”.

ANNONS

Att inga andra intressen skadas är en bedömning. Karaktären på Bäveån har ändrats så mycket att det är tveksamt om man kan hävda att inga andra intressen påverkas. Flödet i ån påverkas definitivt, vilket kommunen också konstaterat, och försökt åtgärda genom att bygga nya hinder som ska bromsa vattnet så åfåran inte torrläggs helt. I början på sommaren var ån nästan torrlagd på den aktuella sträckan. Man hade då kunnat ta sig över ån torrskodd genom att kliva på stenar.

I vilket fall krävs det en anmälan till länsstyrelsen. Någon sådan anmälan verkar inte heller ha skett. Det framgår av ett brev från länsstyrelsen att man vid tiden för rivningen av dammen ännu inte hade beslutat vilka åtgärder man tänkte föreslå. Uppenbarligen kände man inte till kommunens planer.

Intressant kan också vara att en privat företagare för några år sedan försökte köpa Äsperödsdammen. Syftet var att producera elström. Men kommunen ville inte sälja. Kraften från Äsperödsdammen har en gång drivit ett sågverk. Kommunen river alltså hellre dammen än att låta någon ta den i bruk igen för att producera elström.

Åklagarens utredning är intressant också ur juridisk synvinkel. Den privatägda vattenkraften tvingas till dyra processer i domstol om de vill fortsätta verksamheten, eller om de vill avveckla och riva ut. Här har kommunen rivit en damm, sänkt nivån och ändrat flödet på Bäveån, kört ut med en grävskopa och lagt ut stora stenar, och spridit grus och sten. Det är ingen liten förändring. Det många nu frågar sig är om det råder likhet inför lagen.

ANNONS

Sverige är extremt när det gäller vattendirektivet. Tyskland har en mycket större andel av sina vattendrag klassade som KMV (kraftigt modifierade). Där låter man lokalbefolkningen vara med vid normsättningen.

De åtgärder som planeras för att restaurera Bäveån kostar enorma summor. Vi förutsätter att åtgärder i fortsättningen vidtas först efter formellt riktiga beslutsprocesser, och att olika intressen får möjlighet till samråd. Precis som lagen föreskriver.

Torsten Torstensson

Ordförande LRF:s kommungrupp

Göran Åhrén

Ledamot och sakkunnig i vattenfrågor LRF:s Kommungrupp

ANNONS