Nu kommer Mark- och miljööverdomstolens yttrande om Preemraffs planerade utbyggnad. Christer Ahlen (S) skulle bli väldigt förvånad om beskedet inte blir positivt.
Nu kommer Mark- och miljööverdomstolens yttrande om Preemraffs planerade utbyggnad. Christer Ahlen (S) skulle bli väldigt förvånad om beskedet inte blir positivt. Bild: Lasse Edwartz

Vi kan inte säga nej till ny teknik i klimatets tjänst

När coronapandemin bröt ut ”tvärdog” debatten om Preems satsningar på nya drivmedel inom transportsektorn. Nu, tre månader senare, ska Mark- och miljööverdomstolen säga sitt om bolagets utbyggnadsplaner.

ANNONS

Naturvårdsverket har i princip redan tagit ställning för projektet även om deras ställningstagande omgärdas av olika villkor och kontrollstationer. Samma sak gäller för länsstyrelsen. Det skulle förvåna mig mycket om domstolen inte ger klartecken åt en mycket stor innovativ industriell- och klimatinvestering som är ”world wide”.

Att det handlar väldigt mycket om juridik är inte så konstigt. Konkurrens- och klimatlagar måste stämma överens. Det gäller också för reglerna för handeln med utsläppsrätten inom EU. Tillstånd måste också ges för att producera förnyelsebart. Uppräkningen kan fortsätta. Allt hänger ihop.

I medial tysthet har Preem påbörjat ett projekt som syftar till att utveckla en teknik för insamling och lagring av koldioxid. Ett norsk-svenskt innovationsprojekt ser dagsljuset. Det bidrar till att halvera den ökade mängden koldioxid som investeringen i hela anläggningen beräknas ge upphov till.

ANNONS

Bara den som blundar kan inte se de lovvärda insatser som sker på flera fronter av nya drivmedel inom transportsektorn.

I sin förlängning kan det här bli ett banbrytande redskap för att uppnå klimatmålen. Den tekniska utvecklingen avgör på samma sätt som den gjorde när svaveldioxiden raderades ut under 1990-talet eller när olja fasades ut som energikälla i våra bostäder.

Bara den som blundar kan inte se de lovvärda insatser som sker på flera fronter av nya drivmedel inom transportsektorn. Utvecklingen är kristallklar: mer förnybart in och mer förnybart ut. Ett paradigmskifte pågår.

På Preems agenda står ett nytt fartygsbränsle i samklang med klimat- och miljökraven inom sjöfarten i hela världen. Det gör också en satsning på produktion av flera miljoner ton förnybara drivmedel som i användarledet kommer att reducera koldioxidutsläppen dramatiskt i vägtransporter.

Men innan Preem ens har släppt ut ett hekto mer koldioxid i den planerade anläggningen finns det politiska och andra krafter som vill sätta stopp för en unik satsning på ny teknik i klimatets tjänst.

Under en viss tidsperiod kommer emellertid punktutsläppen vid Preem att öka. Att det här är ett dilemma förnekar väl ingen. Ett annat mer konstigt dilemma är att Preems nuvarande tillstånd inte medger produktion av förnybart drivmedel.

Nu ligger detta också för avgörande. Att regeringen skulle säga nej till ett nytt tillstånd av detta slag framstår som orimligt. Därför är det oerhört viktigt att se till helheten och klargöra alternativen i det här sammanhanget.

ANNONS

I vågskålen ligger kraftigt ökad produktion av nya och förnyelsebara drivmedel inom transportsektorn vars effekter på koldioxidutsläppen vida överstiger de ökade utsläpp som den nya anläggningen alstrar enligt bolagets egna uppgifter. Samtidigt prövas ny teknik för att ta hand om detta.

Christer Ahlen (S)

ledamot i miljönämnden i Västra Götalandsregionen