Vi lägger en modern och klimatsmart budget

"Sverige ska vara ett föregångsland. Det är vi skyldiga kommande generationer."

ANNONS

Nu är Sverige på banan igen. I vårändringsbudgeten satsar vi totalt nära två miljarder kronor på att skydda miljön, minska utsläppen och motverka klimatförändringarna. Den största utgiftsposten går till Klimatklivet som ska ställa om Sverige till ett mer miljövänligt samhälle. Därmed tar vi tillbaka initiativet i klimat- och miljöfrågorna, som KD och M valde bort i sin budget som klubbades igenom i december.

Klimatfrågan måste genomsyra alla samhällsfrågor. Idag och under en lång tid framöver är det vår absolut viktigaste politiska fråga. Den måste prioriteras därefter. Regeringens klimatpolitiska ramverk har satt ett mål om att utsläppen från den icke-handlande sektorn ska minska med minst 63 procent till år 2030. Senast 2045 ska Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser alls, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att klara det måste vi agera nu. Därför satsar vi 100 miljoner kronor till ett nytt investeringsstöd för minusutsläpp av koldioxid under 2019. Bevarad flygskatt, ersättning för solceller, skydd av värdefull natur och projekt för renare hav är några andra viktiga satsningar i budgeten.

ANNONS

Den stora utmaningen till 2030 är transportsektorns omställning till fossilfrihet. Därför har regeringen tagit fram en handlingsplan för fossilfria transporter och elektrifiering. I handlingsplanen finns en palett av åtgärder för att ställa om till effektiva fordon, fossilfria drivmedel och överflyttning till järnväg och sjöfart liksom ökad andel cykel, gång och kollektivtrafik. Åtgärderna tar Sverige nära målet 2030, men ytterligare insatser kommer att behövas för att komma ända fram.

Två miljarder i vårändringsbudgeten till Klimatklivet går till bidrag till lokala och regionala verksamheter som minskar utsläppen av koldioxid, som till exempel laddstolpar och biogasanläggningar. Totalt viks 750 miljoner kronor till Klimatklivet i budgeten, vilket gör att totalsumman uppgår till 1,5 miljarder för 2019.

Sverige ska vara ett föregångsland. Det är vi skyldiga kommande generationer.

Jörgen Hellman

Paula Holmqvist

Mats Wiking

riksdagsledamöter (S)