Vill MP att 20 procent av skogen bara ska stå och dö?

Torsten Torstensson (C): Aktivt skogsbruk är positivt för miljön

ANNONS

Det råder en allmänt utbredd missuppfattning att de svenska skogarna, som är äldre och som är naturreservat och biotopskyddade, bidrar till att växthusgaserna minskar i vårt land. Det är främst inom Miljöpartiet (MP) och på vänsterkanten denna direkt felaktiga myt odlas. Att aktivt skogsbruk är positivt ur miljöhänseende väcker starka känslor. Sveriges 23 miljoner hektar (ha) skog växer med 120 miljoner skogskubikmeter/år och binder 140 miljoner ton koldioxid (koldioxid) /år eller i genomsnitt mer än 6 ton/ha och år. Sveriges skogar binder således mer än dubbelt hela Sveriges utsläpp av växthusgaser och koldioxid.

Redan när min generation gick i småskolan, på 1950-talet, fick vi lära oss om fotosyntesen och den gäller än, vad jag vet. När skogen växer binds kol i träden genom att koldioxid absorberas samtidigt som syre bildas som gör mänskligt liv möjligt. En kolsänka uppstår då skogen växer mer än då träd står och dör eller genom avverkningen. I Sverige finns det idag 3 800 miljoner ton koldioxid lagrad i våra växande skogar. Det motsvarar utsläppet från 530 resor tur och retur till Thailand per svensk (detta är en jämförelse och därmed inte sagt att man skall flyga runt jorden hur som helst eftersom det förutom utsläppen också medför annan miljöbelastning). En växande skog är räddningen för Sverige och världen. Allt det vi kan framställa från fossilt biomaterial (olja) kan idag ersättas av växande levande skog. Att ersätta fossilt kol och olja är ju den självklara drivkraften för en miljöanpassad omställning. Att denna omställning till biodrivmedel inte tidigare har skett, beror på alla våra okunniga politiker som älskar skatten och momsen på oljan. Den skall nämligen finansiera alla underskott, förutom det som det som det en gång var tänkt till såsom vägar och vägunderhåll.

ANNONS

Att, som MP vill, avsätta 20 procent av den svenska skogen till naturreservat/biotopskydd etcetera där naturfundamentalister hävdar att den ska ”skötas genom fri utveckling” vilket i praktiken betyder ”bry er inte om skötsel och låt skogen stå och dö”, är en ren katastrof för Sverige och vår omvärld. Skogens koldioxid-upptag blir då näst intill neutral (det vill säga avger lika mycket koldioxid som den växer). Nu har äntligen en del ledande svenska politiker börjat förstå att en god skogsskötsel är nyckeln till fossilt oberoende. Det bästa för Sverige och världens skogar är en intensiv skötsel. Det betyder att vi snarast skall avverka gammal skog som står och dör, plantera, röja och gallra. Då växer skogen maximalt och binder koldioxid och på så sätt kan Sverige bli helt oljeoberoende. Det är koldioxidursprung som styr påverkan på klimatet. Biogen koldioxid frigörs när träd och växter dör och förmultnar eller skog/virke brinner. Den typen av koldioxid ingår i atmosfärens naturliga kretslopp. Fossilt koldioxid däremot frigörs när olja/torv förbränns och det är givetvis denna koldioxid som har negativ inverkan på vårt klimat.

Att däremot ersätta världens skogar med betesmarker och uppodlade marker är helt förkastligt. En differentierad, väl använd och välskött skog, som de allra flesta av Sveriges skogar är, är en förutsättning för att vi skall bidra till en minskad växthuseffekt och tänk dessutom på allt fantastiskt som vi kan använda skogens tillgångar till.

ANNONS

Torsten Torstensson

LRF

Uddevalla