Debattörerna säger nej till planerna på nya vindkraftsparker mellan Sverige och Danmark.
Debattörerna säger nej till planerna på nya vindkraftsparker mellan Sverige och Danmark. Bild: Lars Pehrson/TT

Vindkraftsplanerna är ett hot mot fisket och miljön

Moderaterna i norra Bohuslän säger definitivt nej till jättevindkraftparker mellan Danmark och Sverige.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I dagarna har samråd inletts kring två mycket stora vindkraftparker till havs mellan Danmark och Sverige i det som benämns ekonomiska zonen. De planerade etableringarna under namnen Mareld och Poseidon skulle komma att täcka ett område större än 600 kvadratkilometer av Skagerrak från i jämnhöjd med Väderöarna ner till Öckerö.

Detta jättestora område används för såväl det danska och norska som svenska fisket. En etablering här skulle således kraftigt begränsa fiskets möjligheter att fortsatt bedrivas. Vi tror man nog kan säga att det i stort sett skulle ta död på det kommersiella fisket i Skagerrak.

ANNONS
Karta vindkraftspark Poseidon
Karta vindkraftspark Poseidon Bild: Zephyr

Dessutom påverkas naturligtvis sjötrafiken mycket kraftigt, såväl mellan de nordiska länderna som den internationella fartygstrafiken mellan Nordsjön och Östersjön. Trafiken här är viktig såväl ur handelspolitisk som säkerhetspolitisk vinkel. Denna fråga torde inte kunna avgöras endast av Sverige, Danmark och Norge.

Basen i det svenska elsystemet är vattenkraft och kärnkraft. Två energislag som levererar klimatsmart el och effekt dygnet runt, årets alla dagar oberoende om solen skiner eller vinden blåser. Två energislag som vi moderater värnar och vill utveckla. Vi ser samtidigt gärna mer av vindkraft och annan förnybar elproduktion men en sådan utbyggnad måste göras med stor hänsyn till andra näringar och intressen. Inte minst måste miljöhänsyn tas.

Bara för att vindkraften är förnybar kan vi inte blunda för de mycket stora och negativa miljökonsekvenser som storskaliga vindkraftsparker innebär. Att på det föreslagna sättet med projekten Mareld och Poseidon ta i anspråk öppet hav med gigantiska industriparker menar vi är oacceptabelt. Påverkan på natur, hav och marinbiologi är i detta sammanhang närmast oöverblickbart.

Miljöbalkens 3 kapitel 2 § lyder ”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.” Denna lagstiftning synes förespråkarna för dessa projekt helt bortse ifrån.

ANNONS
Karta vindkraftsparken Mareld
Karta vindkraftsparken Mareld Bild: Hexicon

Vindkrafttornen, vars antal blir flera hundra, planeras bli cirka 350 meter höga, vilket kan jämföras med Eiffeltornet som är 324 meter. Tornen kommer bli fullt synliga från såväl Skagen som längs i stort sett hela Bohusläns kust. Även nattetid kommer tornen att synas eftersom de har topplanternor. Den obrutna havshorisonten skulle bli ett minne blott.

Fotomontage utsikt från Gullholmens lotsutkik, cirka 33km öst/nordöst om projektområdet för vindkraftspark Poseidon. (utsnitt) De röda ringarna visar diametern på vindkraftverkens rotorblad.
Fotomontage utsikt från Gullholmens lotsutkik, cirka 33km öst/nordöst om projektområdet för vindkraftspark Poseidon. (utsnitt) De röda ringarna visar diametern på vindkraftverkens rotorblad. Bild: Zephyr

Även om tornen görs flytande kommer de att förankras i sjöbotten och kablar kommer att dras kors och tvärs över hela detta jätteområde samt naturligtvis genom fjordarna in mot land för att kunna kopplas mot det högspända kraftnätet till exempel i Stenungsund med flera platser. Dessutom tillkommer den direkta miljöpåverkan som alla industriella installationer har.

Det handlar här om väldigt många hundratusentals ton stål, glasfiberarmerad plast, oljor och andra miljöfarliga ämnen som riskerar att förslitas och hamna i havet i form av till exempel mikroplaster. Slutligen har vi frågan om ansvaret för havererade vindkraftverk som kan komma att sjunka eller driva mot land samt hur dessa skall tas om hand och slutdeponeras efter att de tjänat ut.

Vi, representanter för Moderaterna i norra Bohuslän, säger definitivt nej till dessa planer.

Mats Abrahamsson

Moderaterna i Sotenäs, kommunstyrelsens ordförande

Ann-Sofie Alm

riksdagsledamot Moderaterna

ANNONS

Johan Hultberg

riksdagsledamot Moderaterna

Liselotte Fröjd

Moderaterna i Tanum, kommunstyrelsens ordförande

ANNONS