Kraschade. Banken Lehman Brothers krasch 2008 utlöste finanskrisen, som fortfarande är märkbar i världsekonomin.
Kraschade. Banken Lehman Brothers krasch 2008 utlöste finanskrisen, som fortfarande är märkbar i världsekonomin.

Breda bostadsreformer behövs i finanskrisens spår

Joakim Rönnbäck: Hit hör en bred översyn av politiken för bostadslån och åtgärder för ökat byggande.

ANNONS

I september 2008 kraschade investmentbanken Lehman Brothers. Börskurser dök och enorma värden gick om intet när efterfrågan på marknaderna plötsligt stannade av. Den akuta finanskrisen hade föregåtts av stora felinvesteringar i en uppblåst ekonomi, inte minst till följd av en hisnande hantering av bolån. Konsekvenserna har kommit att plåga världen långt därefter, inte minst i Europa där en rad nationella kriser kom att följa också efter att världsekonomin i stort börjat gå bättre.

När tioårsjubileerna av händelser i krisens förlopp nu har följt på varandra samlas viktiga aktörer i samhället för att lära. Senast ute var riksdagens finansutskott som i tisdags anordnande en öppen utfrågning om finansiell stabilitet. Cheferna för Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden målade en i huvudsak positiv bild: Kredittillväxten har dämpats något hos hushållen och banksektorn bedöms vara bättre rustad. Sverige ingår även i en rad internationella samarbeten på området och nya regleringar har utformats med lärdom från krisen.

ANNONS

Dessa myndigheter arbetar med att ta hänsyn till flera typer av ekonomiska risker. Under utfrågningen diskuterades allt ifrån risken för nya bankkriser till marknaders reaktioner på cyberhot och organiserad brottslighet. Samtidigt är deras roller begränsade – de politiker som stod för utfrågningen har att väga vad företrädarna säger mot andra intressen.

Oro för hög skuldsättning hos hushållen har resulterat i flera nya kreditrestriktioner. Makroekonomiskt skolade tjänstemän betraktar gärna kostnaden av detta som en billig investering i förhållande till vad nya kriser kostar samhällsekonomin.

Samtidigt bör en politisk diskussion föras om vilka grupper som bär dessa kostnader. Amorteringskrav och taket för lån till bostäder är beska piller för de som vill ge sig in på bostadsmarknaden – sådant väcker reaktioner.

Den ursprungliga finanskrisen drevs på av åtgärder för att lappa och laga en amerikansk bostadsmarknad där det blev allt svårare för nya grupper att ta lån. Om inte liknande politiska krafter ska släppas lös i Sverige krävs långsiktiga reformer för att skapa en politiskt stabil bostadsmarknad. Hit hör en bred översyn av politiken för bostadslån och åtgärder för ökat byggande. Det kräver även att hyresrätter i tillväxtregioner blir ett realistiskt alternativ också för den som saknar kontakter. Den nygamla regeringen har utlovat breda bostadsreformer. Finanskrisen lär oss att alternativet vore förödande.

ANNONS