Personalförsörjning. Försvaret är i akut behov av mer personal.
Personalförsörjning. Försvaret är i akut behov av mer personal. Bild: Anders Wiklund/TT

Håll hårt i officerarna

Mer resurser krävs för att upprätthålla försvarsförmågan.

ANNONS

Ledare 9 juli. En studie från FOI visade nyligen att tio procent av alla konton på Twitter försöker sprida desinformation inför valet. Ryssland trappar upp sina aggressioner i öst. Terrorhot, konflikter och klimatförändringar kommer i längden leda till ökad press på Sverige och omvärlden.

Samtidigt är den svenska försvarsbudgeten kraftigt underfinansierad. I Försvarets budgetunderlag för 2019 poängteras att det är absolut nödvändigt med mer finansiering för fortsatt utbyggnad och för att inte tvingas till nedskärningar. Under perioden 2019-2021 kommer Försvaret behöva 18 miljarder kronor i tillskott, enligt Philip Simon, presschef på Försvarsmakten. Sedan 1970-talet har försvarsbudgeten rasat från tre procent av BNP till dagens dryga en procent.

ANNONS

Den 19/6 presenterade Moderaterna därför en rapport med en rad förslag för att stärka det svenska Försvaret mellan åren 2018-2030. Försvarsanslaget ska höjas till till två procent av BNP för att täcka kostnader för bland annat materiel och forskning. Även personalförsörjningen, som är ett av de mest akuta problemen, måste tillgodoses.

SVT rapporterade nyligen att var tionde plats på specialistofficersprogrammet står tom efter 2017 års antagning. Bristen beror med största sannolikhet på ett minskat intresse efter att värnplikten lades ner. Att den har återaktiverats är därför välkommet. Dessutom har en ny kort officersutbildning nyligen startats där 57 personer går.

Försvaret vill dock se en dubblering av antalet värnpliktiga ovanpå dagens 4 000 personer, vilket man även hoppas kommer fylla platserna till officersutbildningen. Men problemet är att det tar lång tid utbilda specialistofficerare - tid som inte finns.

Det viktigaste är därför att få redan verksamma officerare att stanna kvar. Fram till 2025 kommer en tredjedel av alla yrkesofficerare gå i pension, vilket inte minst innebär svårigheter att utbilda nya rekryter. Därutöver förmodas en stor andel säga upp sig på grund av bättre villkor på andra arbetsplatser utanför det militära. Om en så stor del av den militära lednings- och specialistkompetensen slutar kommer försvaret lida stora problem.

ANNONS

Personalförsörjningen är grundläggande. Finns det inte tillräckligt med personal som kan hantera luftvärnsroboten Patriot eller nya vapensystem till Gripen finns knappast någon anledning att köpa in systemen.

I Moderaternas rapport föreslås därför bättre förmåner och högre löner för yrkesofficerare. Därutöver kommer det behövas fler administrativa tjänster som kan avlasta officerarna. På så vis vill man försöka åtgärda den akuta brist som kommer uppstå inom en snar framtid.

För det finns ingen tid av vänta. Resurser måste in i Försvaret nu. När en katastrofen väl kommer är tiden förbi för att utbilda nya officerare.

Länkar: http://cdn.moderat.se/caa7af5f-d184-4272-93a4-7601c3334819/Documents/ett-starkt-forsvar-for-att-sakra-sverige-rapport.pdf

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2019/fm2017-11490.26-fm-bu-19.pdf

https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/ekonomisk-planering-och-redovisning/forsvarets-andel-av-bnp/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/officersforbundet-om-officersbristen-orovackande

https://www.di.se/nyheter/forsvaret-arbetar-pa-tuff-sparplan/?variantType=LARGE&loggedin=true

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6984206