Tjäder sätter stopp för vindkraftspark

Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen sa ja till sex nya vindkraftverk vid Holmevattnet. Nu väljer mark- och miljööverdomstolen att avslå ansökan med anledning av rik tjäderförekomst i området.

ANNONS
|

Bohusläningen har tidigare skrivit om Rabbalshede Kraft som vill bygga en vindkraftspark i Färgelanda och Dals-Eds kommun. Parken ska ligga i anslutning till Holmevattnet, en sjö i Munkedals kommun i Dalsland. Sjön ingår i Örekilsälvens huvudavrinningsområde.

Sammanlagt är det sex nya vindkraftverk som bolaget vill bygga och 37 fastighetsägare i de berörda kommunerna har nu tagit upp kampen mot vindkraftsparken. Detta då de anser att tjäderförekomsten liksom förekomsten av flera andra skyddsvärda fågelarter inom området har förbigåtts i beslutsprocessen.

Grannarna anser att miljökonsekvensbeskrivningen innehåller brister, att bullerberäkningarna är felaktiga och att vindkraftverken kommer att upplevas för dominerade i landskapet.

De har även framfört att flera av vindkraftverken kommer att ha en negativ påverkan på vattenskyddsområdet Örekilsälven och Töftedalsälven, som flyter samman i närheten.

ANNONS

Förorenade utsläpp, grävning och skogsavverkning längs vattendragen kommer bland också att påverka lax- och havsöringen, där man ser älven som ett viktigt lek- och uppväxtområde. Detta håller däremot inte mark- och miljööverdomstolen med om.

I stället gör de samma bedömning som mark- och miljödomstolen gjorde i februari, vilket innebär att vindkraftverken inte kommer att påverka detta område.

Däremot konstaterar mark- och miljööverdomstolen att det är ovanligt i dessa delar av landet att det finns en rik tjäderförekomst. Området är därför särskilt skyddsvärt och frågan kvarstår om hur tjädrarna i området kan komma att påverkas när vindkraftverken är uppförda och i drift.

Bolaget har uppgett att de är villiga att införa en uppföljning av vindkraftsverkans påverkan på tjäder i kontrollprogrammet.

Men mark- och miljööverdomstolen ser det som osannolikt att en sådan uppföljning ska förhindra en negativ påverkan.

Dessutom har man konstaterat att bolaget inte berört smålommen eller nattskärran som också har en stor påverkan på uppförandet av vindkraftverken.

Därmed ser mark- och miljööverdomstolen, med anledning av bristerna i utredningen, att bolaget inte visat att platsen är lämplig för uppförande och drift av ansökt vindkraftsverksamhet.

Man väljer därför att avslå ansökan och domen får enligt lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

ANNONS
ANNONS