Den nordligaste delen av Orust kan införlivas i det kommunala vattensystem som grannkommunen Uddevalla har.
Den nordligaste delen av Orust kan införlivas i det kommunala vattensystem som grannkommunen Uddevalla har.

Orust vill samarbeta mer med Uddevalla

Kommer den nordligaste delen av Orust – Vindön och Töllås – att införlivas i det kommunala vattensystem som grannkommunen Uddevalla har? Inte omöjligt sedan vattenfrågan tas upp i den nya översiktsplanen för Uddevalla.

ANNONS
|

Orust kommun konstaterar i sitt förslag till samrådsyttrande över Uddevallaplanen att kommunen är positiv till fortsatta diskussioner i frågan. Det finns redan idag en dricksvattenledning mellan Slussen på Orust och Åh i Uddevalla och Uddevalla kommun lyfter nu frågan om att utveckla samarbetet om vatten och avlopp vidare med Orust. Tanken är ledningar mellan Sundsandsvik/Kristevik i Uddevalla och just Töllås och Vindön på Orust. Uddevalla menar att man först behöver göra kapacitetsberäkningar men efter detta kan kommunen tänka sig att diskutera frågan vidare med Orust.

Orust skriver också i sitt förslag att det mellankommunala samarbetet bör utvecklas vidare. Kustzonplaneringen är ett exempel, en planerad näringslivsplan en annan och Orust konstaterar att samarbetet finns inom fler områden, bland annat Fiskekommunerna och Projekt 8 fjordar. Orust och Tjörn har också tillsammans tagit fram förslag till gemensam översiktsplan för havet utanför de bägge kommunerna.

ANNONS

Orust understryker i sitt yttrande att det är av stor vikt att man har goda kommunikationer till Uddevalla eftersom arbetspendlingen mellan de bägge kommunerna är omfattande. Man vill speciellt att kollektivtrafiken utvecklas och skriver att Uddevalla bör utveckla järnvägsstationen samt det kollektivtrafikcentrum som finns vid Torps köpcentrum, så att det bland annat finns möjligheter för pendlare att parkera vid stationen och vid Torp.

Slutligen konstaterar Orust också att den planerade bron mellan Orust och Stenungsund väntas ligga strax söder om kommungränsen till Uddevalla och indirekt kan påverka Uddevalla genom minskad trafik på Uddevallabron och förbi Torps köpcentrum till Orust. Kommunen menar att Uddevalla kommun bör ges möjligheter att delta i arbetet med åtgärdsvalsstudien för den kommande Orustbron.

ANNONS