Den intensiva båttrafiken i norra Bohuslän har stor inverkan på havsmiljön nära hamnarna.
Den intensiva båttrafiken i norra Bohuslän har stor inverkan på havsmiljön nära hamnarna. Bild: Arkiv

Forskningsstudie i Grebbestad visar höga gifthalter i havet

Den intensiva fritidsbåttrafiken i Bohuslän sätter tydliga spår i bottensediment, musslor och ostron, enligt en nypublicerad forskarrapport från Havsmiljöinstitutet.

ANNONS
LocationGrebbestad|
|

I den nypublicerade studien "Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgården" har forskare för första gången undersökt i hur stor omfattning avgaser från fritidsbåttrafiken lagras i bottensediment och vattenlevande organismer.

– Det finns all anledning att fasa ut bensin- och dieseldrivna båtmotorer, säger Kjell Nordberg, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande. Han är professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet,

Som studieområde har forskarna valt Grebbestadsområdet, med Grebbestads urbana hamnmiljö som kontrast till det relativt oexploaterade Sannäsfjordsområdet. Burar med blåmusslor, ostron och passiva provtagare för vatten, placerades ut under sex veckor under somrarna 2016 och 2017 i Grebbestadsområdet och längs med Sannäsfjordsområdet.

ANNONS

Båtmotoravgaser består av en cocktail av cancerogena och giftiga PAH-föreningar, som även innehåller sot, oförbrända oljor, försurande kväveföreningar och koloxid.

Fem gånger högre gifthalter

Resultatet av Kjell Nordbergs och kollegernas forskning visar att halterna av PAH:er i ytsedimenten är fem gånger högre i Grebbestad och Tanumstrand där båttrafiken är tät, än i det intilliggande Sannäs, som är ett Natura-2000”-område med väsentligt mindre båttrafik. I de trafiktäta områdena överskrids de gränsvärden som är definierade enligt EU:s vattendirektiv.

Även de musslor och ostron som placerats ut där båttrafiken var som mest intensiv hade kraftigt förhöjda PAH-halter. Skaldjur styrs dock inte av EU:s vattendirektiv utan ligger under Livsmedelsverket, och där håller sig halterna inom gränsvärdet.

– De avgasrelaterade giftiga ämnena finns där, men eftersom det håller sig inom Livsmedelsverkets ramar kan man i de flesta skärgårdsområden räkna med att ostron och blåmusslor inte är hälsofarliga, säger Kjell Nordberg.

Föreslår åtgärder för att minska utsläppen

Sammanfattningsvis konstaterar forskarna att fritidsbåtar och produktion av sjömat kan samexistera, men att man bör arbeta för att minska utsläppen från båtar, till exempel genom generell hastighetsbegränsning i skärgården, avgasrening, renare bränslen och införande av elmotorer.

LÄS MER:Allt fler och allt större fritidsbåtar hotar kustmiljöerna

ANNONS