Stridsfråga. Vägen fram till ett beslut har varit kantad av hårda strider, men nu är planen spikad. Planerad byggstart är 2018.
Stridsfråga. Vägen fram till ett beslut har varit kantad av hårda strider, men nu är planen spikad. Planerad byggstart är 2018.

Väg 161 spikad – kommunen överkörd

Efter flera års trätande om hur en sträcka längs väg 161 ska förbättras, har Trafikverket nu spikat planerna. Och inte oväntat blir kommunen helt överkörd.

ANNONS
|

Dålig trafiksäkerhet för såväl bilister som gång- och cykeltrafikanter. Otillräcklig framkomlighet.

Sträckan mellan Bäcken och Rotviksbro längs väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil har länge varit i stort behov av upprustning. Men att komma fram till hur sträckan ska förbättras har varit en lång process, kantad av bittra strider mellan kommunen, boende och Trafikverket.

I korthet har den stora stötestenen varit om man ska förbättra den befintliga vägen – som kommunen förordat – eller om man ska anlägga en helt ny sträcka – som Trafikverket ansett vara bäst.

Eftersom Trafikverket är den beslutande myndigheten, har planen nu slutligen spikats: det blir en helt ny vägsträckning mellan Rotviksbro och Bäcken.

ANNONS

För Gunilla Magnusson (MP), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommer beskedet inte som någon överraskning.

– Det var ganska väntat att det var så. Men jag gillar det inte, för jag har hela tiden hävdat att det är bättre med den gamla vägen, det är inte nödvändigt med en två plus ett-väg, säger hon.

Den främsta anledningen till att sträckan behöver åtgärdas är trafiksäkerheten, något alla är överens om. Men Gunilla Magnusson tycker inte att Trafikverket lyckas i det avseendet med den plan man nu slagit fast.

Från kommunens sida har man önskat att det byggs en separat gång- och cykelväg, men så blir det inte. Dessa trafikanter kommer istället att fortsätt hänvisas till den gamla vägen som ska finnas kvar som lokal väg. Längs den finns det dock flera företag, påpekar Gunilla Magnusson.

– Den tunga trafiken till de företagen kommer fortfarande att gå där.

– Man ökar trafiksäkerheten för en sorts trafikanter, bilisterna. Det är det enda man når upp till. Jag tycker det är ett märkligt sätt att se på saken, säger hon.

Kicki Johansson, handläggare på Trafikverket, medger att gång- och cykeltrafikanter fortsatt kommer vara oskyddade, men säger att trafiksäkerheten på det stora hela ändå kommer bli bättre.

ANNONS

– Vi har försökt väga in allt. Man minskar biltrafiken så mycket på den gamla vägen, där gång- och cykeltrafikanter kommer att färdas, att trafiksäkerheten för dem kommer att förbättras avsevärt, säger hon.

Frågan om väg 161 har inte bara kantats av en konflikt mellan kommunen, de boende i området och Trafikverket, utan har även splittrat partierna inom kommunfullmäktige – på bägge sidor om blockgränsen. Där hör V, MP, M och C till de partier som varit kritiska till Trafikverkets alternativa vägsträckning.

– Jag tror att den här vägsträckningen inte riktigt harmonierar med den strategi som regionen tagit fram för oskyddade trafikanter, säger oppositionsrådet Carin Ramneskär, och nämner att en sak som cykelturism i det natursköna området blir svår att utveckla utan en gång- och cykelväg.

Men till skillnad från Gunilla Magnusson är Carin Ramneskär inte särskilt öppen för idén att överklaga Trafikverkets beslut, dels för att det just saknas en enighet i frågan.

– Man kan överklaga rent principiellt, men frågan är om du kanske först ska ha en ambition och en möjlighet att kunna vinna ett sådant överklagande, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson säger att han kan se för- och nackdelar med båda alternativen, men att det viktiga för Uddevallas del är att vägbygget kommer igång, då det kommer stärka den lokala arbetsmarknaden här, menar han.

ANNONS

– Det som är viktigt för oss är att vägbyggnationen kommer igång, det är prio ett.

Fakta: Turerna kring väg 161

2009: Västra Götalandsregionen påtalar behovet av att förbättra trafiksäkerheten längs sträckan.

2011: En förstudie presenteras med de två alternativen som kallas korridor A och B. Länsstyrelsen utrycker tveksamhet kring korridor B och anser att studien behöver kompletteras på en rad områden.

2012: Uddevalla kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd efterfrågar en fullständig miljökonsekvensbeskrivning av vägalternativen.

2013: Uddevalla kommun meddelar att man förordar korridor A, att förbättra befintlig vägsträcka.

2013: En oenig länsstyrelse godtar fortsatt utredning av korridor B i sin samlade bedömning. Beslutet väger tungt i sammanhanget.

2014: Trafikverket bestämmer sig för att gå vidare med korridor B.

2014: Trafikverket håller informations- och samrådsmöten med berörda parter.

2016: Länsstyrelsen godkänner Trafikverkets vägplan. Senare ges även tillstånd att dra den nya vägsträckan genom naturskyddat område.

2017: Trafikverket beslutar att sträckan Rotviksbro-Bäcken ska byggas längs den nya sträckningen.

ANNONS