Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Hårdare åtstramningar för sjukhusen – ingen hänsyn togs till fackens kritik

De hårdare kraven för sjukhusens ekonomi gick igenom regionstyrelsen och ingen notis togs om fackförbundens kritik. Akutsjukhusen ska nu bland annat se över om de kan dra ner ytterligare på personalen.

I mars låg akutsjukhusen sammanlagt minus 250 miljoner kronor. Att sjukhusen inte lyckats vända ekonomin innebar att det presenterades ytterligare åtgärder på regionstyrelsens sammanträde för att få en ekonomi i balans.

Inför mötet hade MBL- förhandlingar genomförts med berörda fackförbund, förhandlingarna avslutades i enighet med fackförbundet Ledarna, medan Saco, Vårdförbundet, Kommunal och Vision inte kom överens med arbetsgivaren. Fackförbunden kritiserade hur åtgärderna ska kunna genomföras utan att riskera medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa.

De yrkade på att samtliga verksamheter måste göra konsekvens- och riskanalys innan åtgärderna påbörjas och att de inte ska genomföras om det är en risk för ohälsosam arbetsbelastning. De konstaterar också under förhandlingarna att ekonomiska förutsättningar kräver anpassning av verksamheten om vilka vårdbehov som ska tillgodoses.

Grönblåa och Socialdemokratiska yrkande

I förslaget som nu gått igenom finns 13 punkter på åtgärder, samtliga åtgärder gäller sjukhusens chans att få en ekonomi i balans.

Förutom åtgärderna i tjänsteutlåtandet så gick Grönblå samverkans yrkanden igenom. Dels en rubrikändring och dels att det införs riktlinjer för administrativ prövningsrätt. Prövningsrätten innebär att om vårdpersonal upplever att administrativa uppgifter eller rutiner inte fyller någon funktion ska regionen ha skyldighet att göra en omprövning för att antingen ändra eller ta bort den helt.

LÄS MER: Hårdare svångrem väntar regionen

Även Socialdemokraternas två av tre tilläggsyrkanden gick igenom, dels att åtgärderna ska leda till avsevärd förbättring av tillgängligheten och att köerna kortas. Dels att regiondirektören ska analysera och värdera om åtgärderna ger resultat - något som ska rapporteras kontinuerligt. Socialdemokraternas yrkande om att samtliga verksamheter i regionen skulle se över sin budget för 2019 kommer att tas upp på fullmäktige och lyftas in först i mars delårsrapport.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverades sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena.

Här är samtliga åtgärder som gått igenom:

Sjukhusstyrelserna ska innan sista april i år revidera och fastställa åtgärdsplaner för att nå ekonomi och verksamhet i balans under 2019.

Sjukhusstyrelserna ska pröva och vid behov fastställa nya måltal för nettoårsarbetare. Detta ska återredovisas vid presidieöverläggningar med ägarutskottet sista april. De fastställda måltalen ska leda till ekonomi i balans.

Sjukhusstyrelserna ska säkerställa följsamhet till regionala beslut som fattats för att uppnå verksamhet och ekonomi i balans, till exempel arbetet med produktions- och kapacitetsplanering, följa riktlinjer för schemaläggning och införa och ta hem effekterna av närsjukvårdsteam.

Sjukhusstyrelserna ska säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning genom att använda regionalt rekommenderade off label-läkemedel och biosimilarer.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att i krav- och kvalitetsboken för vårdval vårdcentral fortsätta utveckla primärvårdens uppdrag för en nära vård som minskar behovet av slutenvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att fokusera aktiviteter och budget för omställningen på införandet av mobila team, digitala vårdtjänster och eventuellt övriga åtgärder som minskar behovet av sluten vård.

Regionstyrelsen uppdrar åt och hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna att utforma vårdöverenskommelserna så att de understödjer vårdens omställning och bidrar till ekonomi och verksamhet i balans. Nya uppdrag och verksamheter ska undvikas och utförarna skall i högre grad agera utifrån rollen som produktionsenhet och beställarna ansvara för invånarnas behov.

Regionstyrelsen ger ägarutskottet i uppdrag att återremittera och/eller föreslå avslag på samtliga investeringar där berörd nämnd/styrelse inte tydligt kan redovisa en ekonomi som kan bära ökade kostnader till följd av investeringen, om det inte finns synnerliga skäl att hantera frågan annorlunda.

Regiondirektören får i uppdrag att, utifrån regionstyrelsens samordningsuppdrag, återkomma med förslag till måltal, tidplaner m.m. för ett snabbare genomförande av mobila team och digitala vårdtjänster. Det ska redovisas till regionstyrelsen senast den 4 juni.

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande ramverk för budgetprocessen för VGR i syfte att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar. Det ska redovisas till regionstyrelsen senast den 4 juni.

Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag i syfte att minska koncernövergripande administrativa kostnader med minst 20 miljoner kronor.

Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa särskilt stöd till akutsjukhusen för analys och genomförande av åtgärder för ekonomi i balans och ökad produktivitet.

Regionstyrelsen uppmanar utskott, nämnder och styrelser att vara restriktiva med nya uppdrag, utredningar och utvärderingar som inte rör prioriterade områden.