Kemiska stridsmedel hittade i havskräftor

Nu vill Havs och vattenmyndigheten och Livsmedelsverket införa ett fiskeförbud i området vid Måseskär. Orsaken är att rester av kemiska stridsmedel påträffats i rödtunga och havskräfta.

ANNONS

- Vi anser att fiske borde förbjudas i det här området, sägerChrister Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, Hav.

Undersökningar vid vrak vid Måseskär utanför Orust visar att det finns spår av stridsmedel i rödtunga och havskräfta.

Det skriver Havs och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

- Vi har hittat väldigt låga halter i några av de individer som undersökts, men det här är ämnen som inte ska förekomma i havsmiljön, säger Christer Larsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, Hav.

Det handlar om två former av ett giftigt ämne som heterdiphenylchlorarsine (Clark 1 och Clark 2).

- Stora mängder av det här stridsmedlet dumpades i havet i slutet av andra världskriget, säger Christer Larsson. Det handlar om ett medel som påverkade lungor och andning och som försatta soldaterna ur stridbart skick och det var betydligt effektivare än att använda ett material som dödade soldaterna.

ANNONS

Det var strax efter andra världskriget som allierade dumpadeett 20-tal fartyg väster om Måseskär på cirka 200 meters djup. De fiskar och kräftor där materialet påträffats fiskades under hösten och har nu analyserat.

- Vi hittade alltså spår av två andra kemiska stridsmedel i rödtunga och havskräfta och det hade vi inte trott att vi skulle hitta. Vi har också tagit prover på torsk och någon enstaka kolja men där påträffades inte några rester av kemiska stridsmedel. Utan denna påträffades i rödtunga och havskräfta som är bottenlevande djur.

Spåren från de kemiska stridsmedel som HaV hittat spår av kommer med all sannolikhet från bomber som rostat sönder och som läcker. Ämnena angriper i första hand slemhinnor och lungor och kan orsaka nysningar, hosta, huvudvärk, salivavsöndring och kräkningar hos människor.

- Det är allvarligt att vi hittat kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur och i ett område där vi vet att det både pågår ett intensivt yrkes- och fritidsfiske. Vid trålning rörs även bottensediment upp som kan sprida de giftiga ämnena vidare, säger Christer Larsson.

- Vi ser gärna att det införs ett fiskeförbud i området vid Måseskär och vid andra dumpningsområden, men detär fråga som Sverige inte själv råder över.

ANNONS

HaV:s studie vid Måseskär omfattar 20 undersökta individer och i tre av dem hittades spår av Clark 1 och 2. Det rör som om låga halter, mellan 5 och 30 nanogram per gram, vilket är strax över de i dag lägsta mätbara nivåerna. I de undersökta torskarna och snäckorna hittades inga av de ämnen som mättes.

- Det finns även andra områden olika typer av stridsmedel dumpats, säger Christer Larsson. Liknande saker dumpades söder om Gotland och i norska rännan där det ligger ett antal vrak på mellan 400 och 500 meters djup.

Medlen Clark 1 och 2 har hittats i grundvatten i Japan där man även sett genetiska effekter främst på småbarn. Halterna i de japanska proverna var dock cirka tusen gånger högre än de som nu hittats i fisk och skaldjur vid Måseskär skriver Hav i pressmeddelandet.

- Däremot vet man inget om långtidseffekterna, säger Christer Larsson.

- De funna halterna är inte farliga, men ämnena ska inte finnas i maten och fynden stödjer rekommendationen att inte fiska i området. Det är också viktigt att fortsätta undersöka vilka ämnen som finns i fisk och skaldjur i området, säger Salomon Sand, toxikolog på Livsmedelsverket. Det skriver Hav ipressmeddelandet.

- Vi behöver självklart gå vidare med nya undersökningar där vi tittar på fler arter, större områden och kanske även andra platser, säger Frida Åberg,utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

ANNONS

- Det här är också frågor som berör flera myndigheter och det pågår också ett stort internationellt projekt om hur dumpade kemiska stridsmedel ska hanteras.

Analysen av farliga ämnen i fisk och skaldjur vid Måseskär kommer att ingå i en större rapport om Måseskärsvraken. Det finns runt 17 000 vark längs Sveriges kuster. Av dem är 300 klassade som miljöfarliga och ett trettiotal av dem bedöms utgöra en akut miljörisk. som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. HaV ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten. I år inleds saneringen av ett av vraken, fiskefartyget Thetis i Skagerrak.

Texten uppdateras

Gamla krigsfartyg och ammunition dumpades inte bara på västkusten efter andra världskriget, även söder om Gotland finns ett stort dumpningsområde. Totalt I Östersjön beräknas det finnas cirka 50 000 ton och i Nordsjön och Atlanten flera 100 000-tals ton. Sedan 1972 är det förbjudet att dumpa kemiska stridsmedel i havet. Fynden vid Måseskär innebär att även fisken i Östersjön kan vara påverkad av kemiska stridsmedel. Där är det också betydligt större områden som använts för dumpning av ammunition.

ANNONS