Riksdagsledamoten Roland Utbult, Kristdemokraterna.