Ska saneras. Innan Uddevallahem kan börja påla för sexvåningshuset på Sundbergstomten måste förorenade jordmassor köras bort. Föroreningarna kommer främst från den gamla kemtvätten som tidigare låg på den västra delen av kvarteret, ungefär där reklamskylten står.
Ska saneras. Innan Uddevallahem kan börja påla för sexvåningshuset på Sundbergstomten måste förorenade jordmassor köras bort. Föroreningarna kommer främst från den gamla kemtvätten som tidigare låg på den västra delen av kvarteret, ungefär där reklamskylten står.

Billigare än väntat sanera efter kemtvätten

Sundbergstomten måste renas från föroreningar. Saneringen väntas bli billigare än budgeterade tre miljoner, enligt Uddevallahems vd Thomas Aebeloe.

ANNONS
|

I september i fjol köpte kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem kvarteret mitt i centrum, Sundbergstomten, för att bygga lägenheter och kontor.

Här har tidigare drivits en kemtvätt, och det är framför allt resterna efter den verksamheten som måste tas bort.

I vintras stoppades den arkeologiska utgrävningen akut eftersom det bedömdes riskfyllt för dem som arbetade att fortsätta gräva i jordmassorna. Provtagningar inleddes och analyserades.

Proverna visar att det finns klorerade lösningsmedel i marken.

– Klorerade lösningsmedel användes i väldigt stor omfattning i kemtvättar och i verkstadsindustrin. Ämnena har väldigt bra lösnings- och avfettningsförmåga och är svårantändbara, ur användarperspektiv inom industrin är det mycket bra egenskaper, säger miljöinspektör Christina Lörnemark.

ANNONS

– Förr i tiden visste man inte att det var så farligt, man tyckte att det var jättebra medel.

Det är bara det att när ämnena kommer ut i naturen så behåller de sina egenskaper. De är svåra att bryta ned och finns därmed kvar i naturen under lång tid. Klorerade lösningsmedel är också bra på att tränga in i olika ämnen. I naturen förekommer de både i vätskefas, gasfas och bundna till jord.

– Klorerade ämnen kan till exempel spridas upp genom betonggolv under vissa förhållanden, bland annat om det finns genomsläpplig mark och tillräckliga koncentrationer. Därför måste man ta hänsyn till de ämnena när man bygger, säger Christina Lörnemark.

Det innebär att innan byggspaden kan sättas i marken måste området renas från förorenade jordmassor. Exakt hur djupt saneringen måste gå kan inte Christina Lörnemark säga i dag innan hon har hunnit granska och bedöma rapporten noggrant.

– Uddevallahem följer den helt normala processen för efterbehandling som görs för att stegvis bedöma behov av åtgärder i takt med att ny information fås under arbetets gång. Först görs en övergripande undersökning, därefter kommer den rapport som nu finns som ett komplement för att se utbredningen av föroreningarna. Nu ska vi bedöma rapporten och besluta om den. Uddevallahem ska anmäla efterbehandling enligt miljöbalken där de redogör för hur de har tänkt sig att lösa problemen. Anmälan bedöms därefter och samhällsbyggnadsnämnden tar ett nytt beslut med åtgärdsmål, det vill säga vad som ska uppnås med saneringen.När saneringen är klar tas slutprover som visar att det inte är riskfyllt att bo där, saneringen sammanfattas i en rapport som slutligen ska bedömas och beslutas om, och då kan bygget dra igång.

ANNONS

Läs mer: Marken på Sundbergstomten är förorenad

Redan för några år sedan var Uddevalla kommun på gång att köpa tomten, men backade då. Det begärda priset på 29 miljoner kronor ansågs vara för högt. Då förhandlades med förra ägaren om marksaneringen, som kommunen inte ville stå för.

När Uddevallahem så köpte tomten förra hösten kostade den 27 miljoner kronor. I det köpeavtalet, däremot, ingår att Uddevallahem betalar för marksaneringen.


    Foto: Lasse Edwartz
    <br> Uddevallahems vd, Thomas Aebeloe.
   </br>
Foto: Lasse Edwartz
Uddevallahems vd, Thomas Aebeloe.

I projektets budget bedöms schaktning och deponikostnader kosta tre miljoner kronor, enligt vd Thomas Aebeloe.

– Men det är mindre föroreningar än beräknat. Jag kan inte säga i kronor och ören vad det kostar att sanera, men vi måste lägga mindre på tung deponi än budgeterat och det känns bra, säger Aebeloe.

– Allt går enligt plan, även nu med farligt avfall. Pålmaskinen drar igång i oktober ungefär och inflyttning är i slutet av 2018.

LÄS OCKSÅ: Föroreningar kan stoppa Sundbergsbygget

FAKTA: Sundbergstomten

Kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem köpte Sundbergstomten med vetskap om att det hade legat en kemtvätt där tidigare och att marken sannolikt måste saneras.

Uddevallahem betalade 27 miljoner kronor för tomten.

HSB Norra Bohuslän har köpt in sig i ungefär en tredjedel av bygget på Sundbergstomten, där det blir bostadsrätter.

Huset blir sex våningar högt.

En arkeologisk utgrävning på tomten är genomförd och avslutad. Den ger klartecken för att fortsätta med bygget.

ANNONS