”Stränderna är alla invånares stränder och ska inte inskränkas till att gynna några få”, skriver företrädare för Miljöpartiet.
”Stränderna är alla invånares stränder och ska inte inskränkas till att gynna några få”, skriver företrädare för Miljöpartiet. Bild: Karl af Geijerstam

Att angripa strandskyddet i en pandemi är tondövt av M

I en så mångfasetterad fråga som skyddet av våra stränder, kusthav och vattendrag väljer Moderaterna att stirra sig blinda på den privata äganderätten. Just de områden som omfattas av strandskydd, både i vatten och längs strandlinjen är några av de mest artrika områdena vi har.

ANNONS

Replik till Moderaterna

LÄS MER:Låt kommunerna ta över frågan om strandskydd

Har Moderaterna helt missat att 60 procent av västerhavets organismer har försvunnit under den 100-årsperiod som människans exploatering av kustnära områden har eskalerat?

Har det gått Moderaterna förbi att vi står inför både en klimat- och biodiversitetskris som i stället kräver ökat skydd av våra strandnära ekosystem?

Strandnära ekosystem på land och i vattnet har unika egenvärden men fyller också viktiga funktioner för människan. Bland annat skyddar dessa ekosystem oss mot översvämning, agerar klimatbuffert genom att binda luftens koldioxid och fungerar, genom att ge skydd och föda, som uppväxtplats för kommersiellt viktiga fiskarter som till exempel torsk.

ANNONS

Nuvarande ordning har tjänat oss väl. Den ger en bra balans mellan bevarande/skydd och försiktig exploatering. Exploatering av mark och vatten kan inte göras ogjord efter nästa val. Beslut och ansvar över bygglov bör rimligtvis handhas av den myndighet som innehar expertis och ett uppdrag som sträcker sig längre än fyra år.

LÄS MER:Bohuskustens skönhet ska tillhöra oss alla – inte några få

Särskilt tondövt blir Moderaternas utspel i ljuset av pandemiåret 2020. Året då många av oss vände oss till naturen, till skogen, till vattendrag, till havet – för att hämta kraft. Att ge kommuner carte blanche för bygglov kommer innebära uppspikade skyltar med orden “privat – beträdes ej” längs våra stränder.

Stränderna är alla invånares stränder och ska inte inskränkas till att gynna några få.

Tas strandskyddet bort helt eller delvis blir konsekvenserna sannolikt oåterkalleliga för de strandnära ekosystemen, klimatet, vår försörjning, turismen och för människors möjlighet till ett attraktivt friluftsliv.

Vid hav, sjöar och vattendrag har vi möjlighet till återhämtning och rekreation, som tidigare sagt, var särskilt märkbart 2020. Den möjligheten ska inte girigt förbehållas några få, byggas bort eller exploateras. Därför har vi en allemansrätt och ett strandskydd.

Boel Lanne

gruppledare Miljöpartiet Öckerö

Tina Ehn

ledamot från Sotenäs kommun i Miljönämnden i mellersta Bohuslän

ANNONS

Maria Granberg

gruppledare Miljöpartiet Lysekil

Bengt Bivrin

gruppledare Miljöpartiet Strömstad

Hans-Joachim Isenheim

ordförande Miljöpartiet Munkedal

Olle Wängborg

ordförande Miljöpartiet Tjörn