Ärendet har föregåtts av debatter, insändare samt diskussioner, menar debattörer.
Ärendet har föregåtts av debatter, insändare samt diskussioner, menar debattörer. Bild: Erik Zienau

Det behövs fler grundskoleplatser i Ljungskile

Ärendet har föregåtts av debatter, insändare samt diskussioner, menar debattörer.

ANNONS

En majoritet av kommunfullmäktige har nyligen fattat ett beslut att ställa sig bakom förslaget rörande den nya Ljungskileskolan, ett beslut helt enligt de demokratiska principer som råder. Ärendet har föregåtts av debatter, insändare samt diskussioner både muntliga och via olika digitala kanaler. Det har även varit en hel del media runt skolprojektet.

Behovet av fler grundskoleplatser i Ljungskile är stort. Befintliga lokaler är slitna och för trånga. Det behövs många fler skolplatser och huvudmannen är enligt skollagen skyldig att ombesörja detta. Huvudfokus har hela tiden varit att detta ska lösas i Ljungskile och bereda tillräckligt med platser till de barn och elever som bor i skolans upptagningsområde.

ANNONS

Planen på en ny grundskola i Ljungskile är inte något som uppkommit nyligen, i slutet av 90-talet var det mycket aktuellt, men det gick inte i mål av olika anledningar så frågan har legat för fäfot sedan dess. Att nya skolan ska ligga centralt har alltid varit syftet, med de effekterna av närhet till allmänna kommunikationer och möjlighet att ta sig till och från skolan gåendes/cyklandes eller med andra färdmedel som barnen/ungdomarna använder.

Under våren har diskussionen bland annat handlat om vägen som går genom skolområdet och det arbetades fram en lösning från projektet baserat på ”lågfartsgata” där olika fartdämpande lösningar har projekterats in. Denna lösning ansåg inte majoriteten vara tillräcklig så vi begärde att flera alternativa lösningar skulle tas fram där ingen trafik skulle passera genom skolområdet. Kritiken från föräldrar och lärare var tydlig till det föreslagna alternativet med genomfartsväg, även från delar av oppositionspartierna nämndes denna synpunkt. Projektgruppen tog fram ett antal olika förslag och det har även inkommit ytterligare förslag och synpunkter från allmänheten.

Dessa har nu hanterats och presidierna i samhällsbyggnad, barn- och utbildning samt kommunstyrelsen har nu fått en första förhandsinformation där en mycket tilltalande lösning presenterats. Förslaget innebär att det inte blir någon genomfartsväg i skolområdet utan två vändzoner. Fler vändzoner än de som rör själva genomfartsvägen presenterades också så att trafiken fördelas bättre i området. Den slutliga lösningen kommer att presenteras när den är färdigberedd i augusti efter det följa den demokratiska beslutsprocess som gäller.

ANNONS

Den senaste befolkningsprognosen visar fortsatt på en ökad tillväxt i Ljungskile med omnejd så våra satsningar på nya förskolor och grundskolor i detta område ligger helt rätt i tiden och vi är trygga med att det kommer finnas plats för barnen och eleverna i detta område över lång tid framöver.

För majoriteten i barn- och utbildningsnämnden

Roger Ekeroos M, (ordförande)

Camilla Johansson C, (förste vice ordförande)

Sonny Persson S, (ledamot)

Kalle Gustafsson L, (ledamot)

ANNONS