"Enligt Miljömålsberedningens betänkande uttrycker kustkommunerna stor oro över att de saknar rätt verktyg och förutsättningar för att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med dispenser, tillstånd och tillsyn.”
"Enligt Miljömålsberedningens betänkande uttrycker kustkommunerna stor oro över att de saknar rätt verktyg och förutsättningar för att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med dispenser, tillstånd och tillsyn.” Bild: Lasse Edwartz

Mer exploatering är som att skjuta sig i foten

Moderaternas inspel om strandskyddet i lokalpressen de senaste veckorna talar mot bättre vetande.

ANNONS

Replik till Moderaterna om strandskydd

LÄS MER:MP nonchalerar äganderätten med en axelryckning

LÄS MER:Låt kommunerna ta över frågan om strandskydd

De motsäger också de åtgärdsförslag som de själva varit med att ta fram för kusthav och stränder i Miljömålsberedningens betänkande ”Havet och människan” (SOU 2020:83). Utredningen som blev färdig 15 januari har pågått i två år och presenteras av en enig riksdagsgrupp som omfattar alla partier. Betänkandet föreslår minskad byggnation och exploatering längs kuster och stränder och att skyddet av kustekosystem ska stärkas och knytas till EU:s vattendirektiv. Betänkandet belyser kustkommunernas svårighet att överblicka den samlade effekten av byggnation och exploatering vid kusten och rekommenderar därför att länsstyrelser och myndigheter som redan har ett övergripande uppdrag får större ansvar. Förslagen står i bjärt kontrast till Moderaternas mediala inspel. Man kan nästan tro att de inte har läst betänkandet eller konsulterat sin beredningsledamot innan de vädrat sina åsikter.

ANNONS

Moderaterna lyfter de marina och maritima näringarnas behov av kustnära exploateringsmöjligheter, men flera av verksamheterna är beroende av de kustekosystem som exploateringarna hotar. Ett lättförståeligt exempel är fiskerinäringen som i dag pressas i brist på fångst. Överfiske anges ofta som orsak men samtidigt har 30 procent av de grunda bottnarna i Västra Götaland påverkats negativt av fysisk exploatering. De grunda bottnarna omfattar ålgräsängar som är viktiga uppväxtplatser för exempelvis torsk. I Bohuslän har 60 procent av ålgräset försvunnit på 40 år vilket gör det svårt för fiskebestånd som torsk att återhämta sig. Moderaternas förslag att ytterligare gynna exploatering av kusten är således som att skjuta sig själv i foten. I Miljömålsberedningens betänkande står följande om fysisk exploatering:

”Fysisk exploatering som byggnation av bryggor och hamnar, strandnära bebyggelse och hårdgjorda kanter, muddring, dumpning, kabeldragningar med mera har stor inverkan på kustekosystemen, särskilt i de strandnära, grunda områdena. Trots att man under de senaste 20 åren har vidtagit olika åtgärder för att minska utvecklingstrycket på kusterna, syns inga tecken på att exploateringen avtar.”

LÄS MER:Enklare strandskydd är knappast något hot

Moderaterna föreslår vidare att kommunerna ska ges större ansvar för bygglov och strandskyddsdispenser. Men enligt Miljömålsberedningens betänkande uttrycker kustkommunerna stor oro över att de saknar rätt verktyg och förutsättningar för att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med dispenser, tillstånd och tillsyn. De efterlyser i stället bättre stöd från länsstyrelser och myndigheter som redan har ett helhetsuppdrag. Sammantaget är det svårt att se vilken kunskap Moderaterna bygger sina åsikter på. Det är som att de saknar förståelsen för att människans förutsättningar här på jorden är beroende av en frisk och rik natur. Vi uppmanar till att läsa Miljömålsberedningens betänkande som Moderaterna själva står bakom och i och med det borde diskussionen kring strändernas och kusternas ökade exploatering vara avslutad.

ANNONS

Maria Granberg (MP)

gruppledare MP i Lysekil, ledamot i kommunfullmäktige

Elisabeth Falkhaven (MP)

riksdagsledamot, ledamot i Miljömålsberedningen för havsfrågor

LÄS MER:Strandtomt med brygga är guld – men ibland väger miljöintresset tyngre