Ingmar Samuelsson kommunalråd Uddevalla
Ingmar Samuelsson kommunalråd Uddevalla Bild: Lasse Edwartz

Vi har rätt att säga nej till byggplaner

Socialdemokraterna: Det räcker att vistas på Smögen under sommaren för att förstå att ön inte tål mer trafik.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Svar till exploatören Kai Engelbrektsson angående Kleven

LÄS MER:Vill inte S skapa nya hyresrätter på Kleven?

Det är ett mycket märkligt svar som exploatören Kai Engelbrektsson uttrycker i BN 27/2. Exploatören skriver inte ett ord om den väsentligaste frågeställningen; behövs det fler bostäder på Kleven?

Socialdemokraterna vill inte att delårsbostäder och bostadsrätter, vilka inte behövs för den lokala bostadsförsörjningen, ska tränga ut verksamheter och höja priserna på både boende och verksamhetslokaler samt försvåra tillgången till bryggor och stränder. Det senare är ett typiskt tilltag som följer exploatering i sjönära områden där vissa fastighetsägare försöker stänga igen och privatisera genom olika uppfinningsrika lösningar. Vi ser det på Kleven och på andra håll i kommunen.

ANNONS

LÄS MER:120 nya bostäder planeras på Smögen

Det är ett kommunalt ansvar enligt lag att planera för bostäder till befolkningen. Planeringen ska utgå ifrån vissa analyser som vi framförde i insändaren. Ingen av analyserna påvisar ett behov av fler boenden på Kleven. Det sker ingen utveckling av befolkningsantalet i Sotenäs, det finns ett 20-tal lägenheter att tillgå idag och boendet attraherar bara de delar av befolkningen som har goda ekonomiska förutsättningar. Sotenäs kommun planerar och bygger utan att befolkningen ökar, snarare minskar. Innan kommunen säger ja till en detaljplan som önskas av en exploatör så ska det föreligga en analys av behov samt riktlinjer om vilken inriktning de folkvalda vill se. Vi kan ta exemplet Sandbogen där exploatören och de folkvalda hade helt olika uppfattningar om det mesta och där kommunen övertog planarbetet från exploatören för att göra en plan i egen regi. Planens syfte är att skapa en bra boende- och kulturmiljö istället för att bara fokusera på mesta möjliga boendeyta. Det är bra!

LÄS MER:Ny detaljplan ger fler möjligheter

När det gäller trafiken så behövs inga större utredningar, det räcker att vistas på Smögen under sommaren för att förstå att ön inte tål mer trafik. Stillastående köer genom hela ön blir inte mindre stillastående av ytterligare ca 140 nya bilar som de nya bostäderna väntas medföra.

ANNONS

Det är sant att exploatören besökte ett partimöte där han presenterade sin idé om cirka 150 bostadsrätter och att han kunde tänka sig några hyresrätter. Tyvärr går det inte att styra vilken upplåtelseform som ska gälla i en detaljplan. Närsomhelst kan hyresrätter omvandlas till bostadsrätter utan att kommunen kan påverka. Så har dessvärre skett på flera andra områden i kommunen.

LÄS MER:Nu får det vara nog med exploateringar på Kleven

Till sist undrar vi om exploatören vet vad som är en politikers uppdrag? Han anser det högst olämpligt att Britt Wall som politiker i byggnadsnämnden skapar opinion på Facebook. En politiker skall verka för sitt parti och dess åsikter utifrån de mandat som tilldelats av väljarna. Det är just i översikts- och detaljplanering som politikens viljeinriktningar ska uttryckas. Det är inte frågan om myndighetsutövning vilket exploatören gör gällande. Myndighetsutövning är mot enskild person som t.ex. i bygglovhantering. Där tolkas planbestämmelser och utrymmet för opinion och tyckande är mycket begränsat. Det finns inte heller någon avsikt att motarbeta någon enskild entreprenörs planer men det är kommunen med dess politiker som har planmonopol, inte exploatörerna.

LÄS MER:Offentlig eller privat styrning?

Det innebär ansvar och rättigheter att bilda opinion och verka för den utveckling som de folkvalda tror är bäst för kommuninvånarna. Det finns också krav på att vi ska hushålla med våra mark- och vattenresurser för kommande generationers behov. Vi Socialdemokrater vill verka för en positiv och hållbar besöksnäring och boendemiljö. Det gör vi genom att freda oss från överexploatering och planera trivsamma boendemiljöer där alla ska ha tillgång till bryggor och stränder utan hinder.

ANNONS

LÄS MER:Folkliga protester har räddat Sotenäs från katastrofer

Vivianne Gustafsson (S)

ledamot Byggnadsnämnden

Britt Wall (S)

2:e vice ordförande Byggnadsnämnden

Olle Törnquist (S)

Ledamot i Plan-Bygg och Miljögruppen

ANNONS